Ο συγχρονισμός των ρολογιών μεταξύ διαφόρων δικτυακών συσκευών παρέχει διάφορα διαχειριστικά οφέλη Τα σημαντικότερα από αυτά είναι η δυνατότητα χρονικής συσχέτισης των γεγονότων που καταγράφονται από διαφορετικές δικτυακές συσκευές (log files, syslog, snmp traps) και η  αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού τερματικών συσκευών με κεντρικό ρολόι, το οποίο συνήθως είναι συγχρονισμένο στην τοπική ώρα.

Η ρύθμιση του χρονισμού στις συσκευές του δικτύου γίνεται με χρήση του πρωτοκόλλου NTP (network Time Protocol). Το ΚΕΔ ΕΜΠ προσφέρει την υπηρεσία ΝΤΡ για τον συγχρονισμό των ρολογιών των δικτυακών συσκευών της πολυτεχνειακής κοινότητας με το ρολόι αναφοράς της υπηρεσίας NTP του ΕΜΠ. Η υπηρεσία NTP (η οποία παρέχεται από περισσότερους από ένα εξυπηρετητές συγχρονισμένους μεταξύ τους) συγχρονίζεται αναδρομικά σε εθνικό πρότυπο χρόνου UTC (Universal Time Coordinate) / GMT (Greenwich Mean Time), από το οποίο προκύπτουν και τα EET (European Eastern Time), EEST (European Eastern Summer Time), τα οποία είναι τα εθνικά πρότυπα χρόνου τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα.

 

Τί είναι το NTP

Το Πρωτόκολλο Δικτυακού Χρόνου (Network Time Protocol - NTP) είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο χρησιμοποιείται για να τον συγχρονισμό της ώρας ενός υπολογιστή, εξυπηρετητή, δρομολογητή ή γενικότερα μίας δικτυακής συσκευής με μία πηγή ώρας που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς. Μέσω του NTP επιτυγχάνεται συγχρονισμός ονομαστικής ακρίβειας της τάξης του χιλιοστού του δευτερολέπτου σε τοπικά δίκτυα (LAN) όπως αυτό της πολυτεχνειούπολης του ΕΜΠ, και της τάξης του χιλιοστού του δευτερολέπτου για δίκτυα μεγάλης εμβέλειας (WAN). Μία τυπική NTP διαμόρφωση χρησιμοποιεί πολλαπλούς εφεδρικούς εξυπηρετητές και διάφορες διαδρομές δικτύου, με σκοπό να πετύχει υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία. Μερικές παραμετροποιήσεις περιέχουν ταυτοποίηση με κρυπτογραφία για αποφυγή ατυχημάτων ή μοχθηρών επιθέσεων.

Ένας NTP εξυπηρετητής συγχρονίζει τα ρολόγια των συσκευών που συνδέονται σε αυτόν μέσω του πρωτοκόλλου NTP. Με τον τρόπο αυτό οι δικτυακές αυτές συσκευές έχουν κοινό χρονικό σημείο αναφοράς. Όμως σε πολλές περιπτώσεις και το ρολόι του εξυπηρετητή του ίδιου συγχρονίζεται με άλλο ρολόι αναφοράς. Συνήθως, οι NTP εξυπηρετητές συγχρονίζονται τελικά αναδρομικά με το UTC (Universal Time Coordinate). Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής:

  • Ατομικά ρολόγια δίνουν πληροφορία χρόνου από φυσικές πηγές χρόνου (π.χ Καισίου). Αυτά τα ρολόγια θεωρούνται Stratum 0.
  • Κύριοι πρωτεύοντες (Primary Stratum 1) εξυπηρετητές συγχρονίζουν σε εθνικά πρότυπα χρόνου (UTC, EET κλπ) με Stratum 0 εξυπηρετητές με χρήση ραδιοφωνικών κυμάτων, δορυφόρων  και ατομικών ρολογιών.
  • NTP εξυπηρετητές λαμβάνουν ώρα από άλλους NTP εξυπηρετητές, δημιουργόντας έτσι ένα ιεραρχικό μοντέλο παροχής χρονισμού. Οι εξυπηρετητές αυτοί ονομάζονται stratum 2, stratum 3 κλπ ανάλογα με την απόστασή τους από τους stratum 1 εξυπηρετητές.

Η αξιοπιστία της λειτουργίας παρέχεται από την ύπαρξη του ιεραρχικού σχήματος, την πιθανή ύπαρξη εναλλακτικών πηγών χρονισμού και την ύπαρξη πολλαπλών διαδρομών προς αυτές.

 Περισσότερες πληροφορίες για το NTP μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

H NTP υπηρεσία του ΕΜΠ

 Το ΚΕΔ ΕΜΠ παρέχει συγχρονισμό σε UTC στην πολυτεχνειακή κοινότητα του ΕΜΠ μέσω της υπηρεσίας NTP. Η υπηρεσία είναι stratum-2 και παρέχεται από τον εξυπηρετητή ntp.ntua.gr. Ο συγχρονισμός με UTC γίνεται μέσω της αντίστοιχης stratum-2 υπηρεσίας του ΕΔΕΤ (εξυπηρετητής ntp.grnet.gr).

Για ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με την υπηρεσία NTP, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: help-data@noc.ntua.gr.