Η ηλεκτρονική υπογραφή (eSignature) είναι μια ηλεκτρονική ένδειξη ότι ένα Φυσικό Πρόσωπο έχει πρόθεση να συμφωνήσει με το περιεχόμενο ενός εγγράφου ή μίας συλλογής δεδομένων που συσχετίζονται με την υπογραφή. Όπως η ιδιόχειρη υπογραφή στον φυσικό κόσμο, η ηλεκτρονική υπογραφή έχει την έννοια της νομικής δέσμευσης, δηλαδή ότι ο υπογράφων προτίθεται να δεσμευτεί με το περιεχόμενο του υπογεγραμμένου εγγράφου, στον ψηφιακό κόσμο.

Η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority - HARICA) προσφέρει μια νέα υπηρεσία έκδοσης ηλεκτρονικής υπογραφής για τα μέλη των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας. Η HARICA λειτουργεί ως "Αρχή Πιστοποίησης", και ως "Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης" εξασφαλίζοντας ηλεκτρονικές υπογραφές που είναι συμβατές με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 910/2014 (eIDAS). Το ΕΜΠ, ως μέλος της HARICA, προσφέρει κατ’ επέκταση τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής υπογραφής στους χρήστες του, μέσω της κεντρικής υπηρεσίας ταυτοποίησης του ιδρύματος, που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής κι εφόσον είστε μισθοδοτούμενος από το ΕΜΠ, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα νέο πιστοποιητικό Εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής:

  1. με ηλεκτρονική αίτηση,

  2. χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία,

  3. που θα σας επιτρέπει να υπογράφετε έγγραφα από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή/smartphone/tablet)  ή λειτουργικό σύστημα, χωρίς την ανάγκη χρήσης φυσικού μέσου αποθήκευσης του πιστοποιητικού, αλλά μέσω μιας ιστοσελίδας.

Σημαντικό: Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 27499 ΕΞ 2021 - ΦΕΚ 3682/Β/10-8-2021 η μέθοδος ταυτοποίησης μέσω υπεύθυνης δήλωσης από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr δεν είναι πλέον αποδεκτή. Σύμφωνα με την απόφαση μόνο η τηλεδιάσκεψη είναι αποδεκτή μέθοδος για την εξ' αποστάσεως ταυτοποίηση φυσικών προσώπων και η επιλογή ταυτοποίησης με χρήση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης μέσω gov.gr θα αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα https://cm.harica.gr. Το Κέντρο Δικτύων αναμένει νεότερη ενημέρωση από τον πάροχο HARICA για την ανανέωση των οδηγιών χρήσης της υπηρεσίας.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται από την ιστοσελίδα https://cm.harica.gr  επιλέγοντας "Ιδρυματικό Login/Academic Login".