Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών

Για τους διαχειριστές συστημάτων και υπηρεσιών εντός του ΕΜΠ, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών για εξυπηρετητές, υπογραφή κώδικα, κτλ. Πολύ σύντομα, θα ανακοινωθεί και η υπηρεσία έκδοσης προσωπικών πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες του ΕΜΠ μπορούν να προμηθεύονται ψηφιακά πιστοποιητικά από την εταιρία Sectigo. Η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών προσφέρεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΔΥΤΕ- GRNET με αξιοποίηση της Υπηρεσίας Ταυτότητας που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ.

Οι διαχειριστές των συστημάτων και υπηρεσιών του ΕΜΠ, μπορούν να αποκτήσουν ψηφιακά πιστοποιητικά για τους εξυπηρετητές που διαχειρίζονται, ακολουθώντας μια διαδικασία που περιλαμβάνει δύο βήματα:

  1. Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού, μέσω του σύνδεσμου Server Certificate (επιλογή Certificate Enrollment). Λεπτομέρειες παρέχονται στις οδηγίες της υπηρεσίας.
  2. Υποβολή σχετικής αίτησης παροχής πιστοποιητικού εξυπηρετητή στο ΚΕΔ, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο επιστημονικό υπεύθυνο της υπηρεσίας
  3. Αν η αίτηση του 2ου βήματος υποβληθεί στο ΚΕΔ ηλεκτρονικά, τότε θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνση δήλωση του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ, η οποία θα αποστέλλεται μέσω email στη διεύθυνση help-data@noc.ntua.gr. Η υπεύθυνση δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εξυπηρετητή, καθώς επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ και του υπεύθυνου διαχειριστή. Το κείμενο της δήλωσης θα πρέπει να ακολουθεί το παρακάτω πρότυπο: "Ο υπογράφων βεβαιώνω ότι κατέχω τον εξυπηρετητή <server name>.ntua.gr (όνομα του server για τον οποίο ζητείται το πιστοποιητικό) και αιτούμαι την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού."