Από την ίδρυσή του, το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ διατηρεί συνεργασίες με τα πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που κατέχει προς όφελος των υποδομών δικτύωσης του δημόσιου μηχανισμού της χώρας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες κι έχουν αναπτυχθεί υπηρεσίες που σήμερα χρησιμοποιούνται από τα πανεπιστήμια, τα σχολεία, τις δημοτικές αρχές και άλλους φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Η ΕΔΕΤ από το 1998 αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ισότιμη συμμετοχή των μελών της στην παγκόσμια Κοινωνία της Γνώσης. Παράλληλα, αναπτύσσει εφαρμογές που εξοικονομούν πολύτιμους πόρους στην ελληνική πολιτεία, εκσυγχρονίζουν τις δημόσιες λειτουργικές δομές και εισάγουν νέα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων οργανισμών, των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών κοινοτήτων, των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Η Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "Ακαδημϊκό Διαδίκτυο" (GUnet) ιδρύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2000, έχει έδρα την Αθήνα και μέλη όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (20 Πανεπιστήμια και 16 ΤΕΙ). Οι σκοποί της Εταιρείας προσδιορίζονται από τις ευρύτερες δικτυακές ανάγκες και επιδιώξεις της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας με στόχο την εξυπηρέτηση της έρευνας και της εκπαίδευσης.
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ, www.sch.gr) είναι το εθνικό δίκτυο και o πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ). Διασυνδέει και υποστηρίζει: 17.259 σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 848 διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 7.407 άλλες μονάδες (π.χ. ΓΑΚ, ΠΕΚ, βιβλιοθήκες κα.). Στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συνδέονται περισσότερα από 10.000 σχολικά εργαστήρια πληροφορικής, τα οποία εξυπηρετούν μια κοινότητα: 1.300.000 μαθητών, 160.000 εκπαιδευτικών και στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής των χρηστών, με προσωποποιημένη πρόσβαση σε: 136.964 εκπαιδευτικούς, 87.409 μαθητές και 2.792 διοικητικό προσωπικό.