Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Κέντρο Δικτύων αποτυπώνεται σε αναφορές στατιστικών, τόσο για το δίκτυο δεδομένων όσο και για το δίκτυο φωνής. Οι αναφορές περιέχουν χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό χρηστών του δικτύου, το πλήθος τηλεφωνικών συσκευών και υπολογιστικών συστημάτων, τις τηλεφωνικές χρεώσεις, τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α. Οι μηνιαίες αναφορές στατιστών παρουσιάζονται στη συνέχεια και περιλαμβάνουν πληροφορίες για το ιστορικό χρήσης των υπηρεσιών τηλεματικής στη διάρκεια του τελευταίου έτους: