Δημιουργία του λογαριασμού e-mail

Εκκινήστε το πρόγραμμα Outlook 2003.

 

Για τη δημιουργία λογαριασμού e-mail στο Outlook 2003, απαιτούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις: 

Επιλέγουμε Tools και κατόπιν E-mail Accounts

Κατόπιν επιλέγουμε τον τύπο πρωτοκόλλου για τον εξυπηρετητή εισερχόμενης αλληλογραφίας. Το Κέντρο Δικτύων υποστηρίζει τα πρωτόκολλα POP3 και IMAP. Προτείνεται η χρήση του πρωτοκόλλου IMAP λόγω των περισσότερων λειτουργιών που υποστηρίζει.

Στο επόμενο παράθυρο πληκτρολογούμε τα στοιχεία που ζητούνται. Στο πεδίο Incoming mail server βάζουμε mail.ntua.gr και στο πεδίο Outgoing mail server smtp.ntua.gr. Επίσης συμπληρώνουμε τα username,password και εάν θέλουμε ενεργοποιούμε την επιλογή Remember password.

Κάνουμε click στο More Settings και στο παράθυρο που εμφανίζεται πηγαίνουμε στην καρτέλα Outgoing server και ενεργοποιούμε την επιλογή για πιστοποίηση SMTP χρησιμοποιώντας τα ίδια settings με τον εξυπηρετητή εισερχομένης αλληλογραφίας.

Επίσης επιλέγουμε την καρτέλα Advanced και επιλέγουμε κάτω από το πεδίο Outgoing server (SMTP) την επιλογή για ασφαλή κρυπτογραφημένη σύνδεση (SSL).

Το ίδιο προτείνουμε να κάνετε και για τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (IMAP), να επιλέξετε δηλ, την ασφαλή κρυπτογραφημένη σύνδεση (SSL).

Version