Πρόσβαση

Πληκρολογήστε σε μία εφαρμογή web browser (π.χ. Internet Explorer) την ηλεκτρονική διεύθυνση http://mycourses.ntua.gr

 

 

Η είσοδος απαιτεί την ταυτοποίηση του χρήστη. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να πληκτρολογήσει το username και password που του έχει αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Εξαίρεση αποτελούν τα ανοικτά μαθήματα, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται χωρίς προηγουμένως να ταυτοποιηθούν.

Χρήστες και δικαιώματα

Οι χρήστες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 • διδάσκοντες
 • φοιτητές
 • διαχειριστές

Η ιδιότητες του διδάσκοντα και του φοιτητή αποδίδονται στο χρήστη κατά την είσοδό του στο σύστημα, μέσω της κεντρικής υπηρεσίας καταλόγου και έτσι καθορίζονται και τα δικαιώματά του. Επιπλέον, ο διδάσκων μπρεί να προσδώσει σε κάποιον άλλον εγγεγραμμένο χρήστη στο μάθημα την ιδιότητα του διαχειριστή.

 • Ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μαθήματος και στη συνέχεια τροποποίησης, απενεργοποίησης ή και διαγραφής του.
 • Οι διαχειριστές, τους οποίους ορίζει ο ίδιος ο διδάσκων, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν και αυτοί το περιεχόμενο του μαθήματος. Δεν μπορούν όμως να δημιουργούν μαθήματα.
 • Οι φοιτητές απλώς επισκέπτονται, για να αναγνώσουν το περιεχόμενο είτε ανοικτών μαθημάτων, είτε αφού προηγουμένως εγγραφούν, κλειστών.

 

Βασικές λειτουργίες περιβάλλοντος εφαρμογής

Σε οποιαδήποτε από τις σελίδες της υπηρεσίας κι αν βρίσκεστε, η μορφή θα είναι παρόμοια με την παρακάτω εικόνα: 

Όλες οι σελίδες της εφαρμογής περιλαμβάνουν την αριστερή στήλη λίστας μαθημάτων και σχολών και την οριζόντια γραμμή λειτουργιών στην κορυφή. Η υπόλοιπη περιοχή περιέχει το κύριο μέρος του περιεχομένου της σελίδας που έχει επιλέξει ο χρήστης. Η μορφή της αριστερής στήλης μαθημάτων και της γραμμής λειτουργιών καθορίζεται από τα δικαιώματα του χρήστη που έχει πιστοποιηθεί στο σύστημα. Συγκεκριμένα τα μέλη ΔΕΠ αλλά και οι ορισμένοι διαχειριστές των μαθημάτων έχουν συγκεκριμένες επιλέον δυνατότητες.

1. Η αριστερή στήλη περιλαμβάνει τα εξής τρία δομικά στοιχεία:  

Το ημερολόγιο μου

Για γρήγορη επισκόπηση γεγονότων που λαμβάνουν μέρος στο πλαίσιο του μαθήματος και έχουν προγραμματιστεί και καταχωρηθεί από τον διδάσκοντα. Το ημερολόγιο δεν ανήκει σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, αλλά αναφέρεται στο σύνολο των καταχωρημένων δραστηριοτήτων του τρέχοντα μήνα για όλα τα μαθήματα που ο χρήστης είναι μέλος. Πιο ειδικά, εμφανίζονται οι προγραμματισμένες διαλέξεις και όποια άλλα γεγονότα έχουν καταχωρηθεί στην Ατζέντα του καθενός από τα μαθήματα του χρήστη. Εκτός από τα γεγονότα του μήνα παρουσιάζεται και μια λίστα από εργασίες των μαθημάτων που έχουν καταληκτική ημερομηνία μέσα στο μήνα.

Τα μαθήματά μου

Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται τα μαθήματα στα οποία είναι μέλος ο χρήστης. Αν πρόκειται για μέλος ΔΕΠ, τα μαθήματα εδώ είναι εκείνα που έχει ο ίδιος δημιουργήσει ή αυτά που κάποιος συνάδελφος δημιούργησε αλλά τον έχει ορίσει επίσης ως διδάσκοντα του μαθήματος. Αν πρόκειται για φοιτητή, τότε τα μαθήματα είναι αυτά στα οποία έχει εγγραφεί μέσω του mycourses ο ίδιος. Κατ' αναλογία, για τα μέλη ΔΕΠ, στο τέλος της λίστας υπάρχει το πλήκτρο δημιουργίας νέου μαθήματος, ή για τους φοιτητές της εγγραφής σε κάποιο μάθημα.

Ανοικτά μαθήματα

Εδώ παρουσιάζονται τα ανοικτά μαθήματα, ταξινομημένα ανά Σχολή, δηλαδή αυτά που η πρόσβαση επιτρέπεται σε όλους τους επισκέπτες και χωρίς πιστοποίηση. Είναι μαθήματα που έχουν δημιουργήσει μέλη ΔΕΠ και έχουν ορίσει ότι η πρόσβασή τους είναι ανοικτή σε όλους και όχι μόνο στους εγγεγραμμένους φοιτητές. Η επιλογή μίας από τις σχολές εμφανίζει τα ανοικτά μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί και ανήκουν σε αυτήν. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα ανοικτό μάθημα σε κάποια σχολή εμφανίζεται σχετικό μήνυμα προειδοποίησης.

2. Η γραμμή λειτουργιών περιλαμβάνει:

Εργαλεία

Από το μενού των εργαλείων μπορεί ο κάθε χρήστης να περιηγηθεί στις ιστοσελίδες ενός μαθήματος. Επειδή το μενού αυτό αφορά ένα συγκεκριμένο μάθημα, δεν εμφανίζεται στις γενικές σελίδες της εφαρμογής (ημερολόγιο, λίστα μαθημάτων κ.τ.λ). Τα εργαλεία αυτά στο σύνολό τους είναι τα:

 • Γενικά Στοιχεία
 • Ατζέντα
 • Ανακοινώσεις
 • Εγγραφα
 • Εργασίες
 • Χρήστες
 • Ρυθμίσεις
 • Στατιστικά

Οι Ρυθμίσεις και τα Στατιστικά είναι εργαλεία που αφορούν τη διαχείριση του μαθήματος, οπότε εμφανίζονται μόνο σε διδάσκοντες και διαχειριστές. Τα υπόλοιπα εμφανίζονατι σε όλους τους επισκέπτες του μαθήματος. Δε θα εμφανίζεται στους φοιτητές κάποιο εργαλείο αν ο διδάσκων το απενεργοποιήσει.

Προβολή

Η δυνατότητα επιλογής τύπου προβολής εμφανίζεται μόνο σε όσους έχουν δικαίωμα διαχείρισης ενός μαθήματος. Αρχικά είναι ρυθμισμένη πάντα στην τιμή "Διαχειριστή". Όταν όμως ο διδάσκων θέλει να έχει άποψη της μορφής της ιστοσελίδας του μαθήματος έτσι όπως θα εμφανίζεται στους φοιτητές, μπορεί να επιλέξει "Φοιτητή". 

Βοήθεια

Αφορά οδηγίες χρήσης του εργαλείου που έχετε επιλέξει κάθε φορά.

Έξοδος/Είσοδος

Όταν έχετε πιστοποιηθεί στο σύστημα, ο σύνδεσμος "Έξοδος" οδηγεί σε αποσύνδεση από την υπηρεσία (όταν έχετε συνδεθεί δίνοντας username / password).

Αν αντίθετα, δεν έχετε πιστοποιηθεί, αλλά περιηγείστε στο δικτυακό τόπο κάποιου ανοικτού μαθήματος εμφανίζεται ο σύνδεσμος "Είσοδος". Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε μέσω αυτής της επιλογής να συνδεθείτε στην υπηρεσία προκειμένου να έχετε τα δικαιώματα χρήσης ανάλογα με την ιδιότητά σας.

Η υπηρεσία θεωρεί χρήστες του συστήματος, και τους αποδίδει δικαιώματα (π.χ. στα μέλη ΔΕΠ να δημιουργήσουν ιστοσελίδα μαθήματος, στους φοιτητές να αναγνώσουν), μόνον όσους έχουν κάνει εισαγωγή στο σύστημα δίνοντας τα στοιχεία τους username και password, δηλαδή μόνον όσους έχουν ταυτοποιηθεί από την υπηρεσία καταλόγου του ΚΕΔ-ΕΜΠ. Αν δεν ταυτοποιηθείτε τότε δεν έχετε δικαιώματα στην υπηρεσία, πλην αυτού της ανάγνωσης των ανοικτών μαθημάτων.