Δημιουργία του λογαριασμού e-mail

Εκκινήστε το πρόγραμμα Opera.

 

Για τη δημιουργία λογαριασμού e-mail στο Opera, απαιτούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις: 

Αρχικά κάνουμε click στο Read Mail

Από τo κεντρικό μενού του Opera επιλέγουμε mail and chat accounts

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται κάνουμε click στο New και επιλέγουμε πιο πρωτόκολλο (POP , IMAP) θέλουμε για να λαμβάνουμε την εισερχόμενη αλληλογραφία μας. Το Κέντρο Δικτύων προτείνει την χρήση του πρωτοκόλου IMAP μια και έχει περισσότερες λειτουργίες.


Κατόπιν πληκτρολογούμε το ονομά μας και την e-mail διεύθυνσή μας και πατάμε Next

Στο επόμενο παράθυρο πληκτρολογούμε το username και το password μας

 

Κατόπιν στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογούμε το διακομιστή mail.ntua.gr ως incoming mail server και τον διακομιστή smtp.ntua.gr ως outgoing mail server. Στον incoming mail server εάν έχουμε επιλέξει το πρωτόκολλο POP επιλέγουμε το "Leave Messages on Server" ώστε να παραμένουν στον διακομιστή τα μηνύματά μας ακόμη και εάν τα διαβάσουμε. 

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε το λογαριασμό που μόλις δημιουργήσαμε και πατάμε Edit


Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε την καρτέλα Servers και επιλέγουμε στην υποενότητα Outgoing mail server την επιλογή για ασφαλή σύνδεση (TLS) , πληκτρολογούμε τα username και password μας και στο μενού Authentication επιλέγουμε κάποια από τις Plaintext, AUTH LOGIN. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις δύο. Εάν θέλουμε επιλέγουμε και ασφαλή σύνδεση (TLS) και για τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (incoming mail server).Πατάμε OK και κλείνουμε το προηγούμενο παράθυρο. Είμαστε πλέον έτοιμοι να διαβάσουμε τα e-mail μας πατώντας στο κεντρικό μενού του Opera το Mail και μετά Read Mail.

Version