Στο δίκτυο του Ε.Μ.Π. έχουν οριστεί περιορισμοί που δεν επιτρέπουν τις συνδέσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (τύπου SMTP ), εισερχόμενες και εξερχόμενες, για οποιονδήποτε υπολογιστή που φιλοξενείται εντός αυτού. Σκοπός των περιορισμών αυτών είναι η διαφύλαξη της υπηρεσίας από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, όπως αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας – spamming , επιθέσεις – mail bombing , διάδοση ιών– viruses και συναφούς επικίνδυνου λογισμικού - worms , trojans κ.ο.κ.

Τις συνδέσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (τύπου SMTP ) από και προς το δίκτυο του ιδρύματος έχουν αναλάβει οι τρεις κεντρικοί εξυπηρετητές ηλεκτρ. ταχυδρομείου υπό την ευθύνη του Κέντρου Δικτύων. Τα ονόματά τους είναι achilles.noc.ntua.gr, ulysses.noc.ntua.gr και diomedes.noc.ntua.gr.

Βάσει των παραπάνω, οι εξυπηρετητές ηλεκτρ. ταχυδρομείου που λειτουργούν στα υποδίκτυα του ιδρύματος και καλύπτουν τις ανάγκες των διαφόρων υποπεριοχών πρέπει να χρησιμοποιούν τους τρεις κεντρικούς εξυπηρετητές για να μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρ. ταχυδρομείου από το υπόλοιπο διαδίκτυο.

ΛΗΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Για να μπορεί να λάβει μηνύματα, κάθε τοπικός εξυπηρετητής ηλεκτρ. ταχυδρομείου πρέπει να διαθέτει στην υπηρεσία ονοματολογίας τις κατάλληλες εγγραφές τύπου ΜΧ (MX - Mail Exchange). Για το παράδειγμα η υποπεριοχή noc.ntua.gr έχει τις ακόλουθες εγγραφές τύπου MX:

noc.ntua.gr. IN SOA achilles.noc.ntua.gr. noc.ntua.gr. (
				2002121300 ;Serial yyyymmdd#
				43200 ; Refresh 12 hours
				3600 ; Retry 1 hour
				604800 ; Expire 7 days
				86400 ) ; TTL 24 hours
	IN NS achilles.noc.ntua.gr.
	IN NS ulysses.noc.ntua.gr.
	IN NS diomedes.noc.ntua.gr.
	IN MX 20 diomedes.noc.ntua.gr
	IN MX 20 ulysses.noc.ntua.gr.
	IN MX 20 achilles.noc.ntua.gr.
	IN A 147.102.220.1 

Η συγκεκριμένη υποπεριοχή έχει στις εγγραφές τύπου MX της τους τρεις κεντρικούς εξυπηρετητές ηλεκτρ. ταχυδρομείου του ιδρύματος και επιπλέον έχει μια εγγραφή τύπου Α (Address) που περιέχει την IP διεύθυνση του τοπικού εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ajax.noc.ntua.gr με διεύθυνση 147.102.220.1) έτσι ώστε μηνύματα προς την υποπεριοχή αυτή να καταλήγουν πάντοτε σε αυτόν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Για να μπορεί να στείλει μηνύματα, ο κάθε τοπικός εξυπηρετητής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να ορίζει ως relay mail server ( Smart Host ) τον relay.ntua.gr , ο οποίος αντιστοιχεί στους τρεις κεντρικούς εξυπηρετητές ηλεκτρ. Ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ SENDMAIL (VERSION ≥ 8.13.1)

Ακολουθούν οδηγίες για τη διαμόρφωση του εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποπεριοχή example.ntua.gr.

Απαραίτητα αρχεία που πρέπει να διορθώσει ο διαχειριστής (η θέση τους το σύστημα αρχείων μπορεί να διαφέρει από λειτουργικό σε λειτουργικό):

  • sendmail.mc
  • aliases
  • access
  • local-host-names

Το ακριβές όνομα και η θέση των τριών τελευταίων αρχείων ορίζεται μέσα στο sendmail.mc.

sendmail.mc

define(`ALIAS_FILE',`/etc/mail/aliases')
define(`confDONT_BLAME_SENDMAIL', `Safe,GroupWritableDirPathSafe')
define(`confME_TOO', `True')
define(`confMATCH_GECOS', `True')
define(`confUSERDB_SPEC', `/etc/mail/userdb')dnl προαιρετικό αρχείο
define(`SMART_HOST', `relay.ntua.gr')
define(`confCW_FILE', `-o /etc/mail/local-host-names')
define(`confBIND_OPTS', `WorkAroundBrokenAAAA')
define(`confMAX_MIME_HEADER_LENGTH', `256/128')
define(`confNO_RCPT_ACTION', `add-to-undisclosed')
define(`confPRIVACY_FLAGS', `authwarnings,noexpn,novrfy')
define(`confMAX_MESSAGE_SIZE',20971520) dnl max size of e-mail 20MB

FEATURE(`no_default_msa')
FEATURE(`use_cw_file')
FEATURE(`always_add_domain')
FEATURE(access_db, `hash -o -T<TMPF> /etc/mail/access')
FEATURE(blacklist_recipients)
FEATURE(local_procmail)
FEATURE(mailertable, `hash -o /etc/mail/mailertable') dnl προαιρετικό αρχείο
FEATURE(virtusertable, `hash -o /etc/mail/virtusertable') dnl προαιρετικό αρχείο
	
dnl Uncomment both of the following lines to listen on IPv6 as well as IPv4
DAEMON_OPTIONS(`Name=IPv4, Family=inet')
dnl DAEMON_OPTIONS(`Name=IPv6, Family=inet6')
MASQUERADE_AS(` example .ntua.gr')dnl
FEATURE(`masquerade_envelope')dnl
	
MAILER(smtp)

 Στο αρχείο ότι ακολουθεί το ‘dnl' θεωρείται σχόλιο.Επίσης, προκειμένου να γίνεται τοπική παραλαβή των μηνυμάτων από τους χρήστες του μηχανήματος χρειάζεται να έχει εγκατασταθεί το πακέτο procmail . Μερικές από τις παραπάνω ρυθμίσεις είναι απαραίτητες (π.χ. ο ορισμός της τιμής του SMART _ HOST ως relay.ntua.gr) ενώ άλλες είναι προαιρετικές (π.χ. ο ορισμός της τιμής του MAX _ MESSAGE _ SIZE ).

aliases

Στο αρχείο αυτό δηλώνουμε ψευδώνυμα ή λίστες. Θα ήταν καλό να προσθέσετε τη λίστα staff@example.ntua.gr, με την οποία θα μπορούσε το ΚΕΔ (και όχι μόνο) να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της υποπεριοχής. Παράδειγμα:

staff: user1, user2

access

Στο αρχείο access ορίζουμε τις περιπτώσεις στις οποίες ο εξυπηρετητής πρέπει να δεχθεί να προωθήσει ηλεκτρονικά μηνύματα. Απαραίτητες εγγραφές είναι οι επόμενες:

example.ntua.gr RELAY
147.102.x RELAY
147.102.222 RELAY

όπου 147.102.x το υποδίκτυο του Ε.Μ.Π. στο οποίο βρίσκονται οι υπολογιστές των χρηστών σας. Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε και τα υποδίκτυα του dialup.ntua.gr , dorms.ntua.gr ( dialup.ntua.gr RELAY, dorms.ntua.gr RELAY) ή και ολόκληρο τον χώρο διευθύνσεων του Ε.Μ.Π. (147.102 RELAY ).

local-host-names

Στο αρχείο αυτό προσθέτετε τα ονόματα με τα οποία είναι γνωστός ο εξυπηρετητής σας και στα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα. Προφανώς χρειάζονται και οι αντίστοιχες εγγραφές MX στη ζώνη DNS της υποπεριοχής. Παράδειγμα:

example.ntua.gr
localhost
localhost.example.ntua.gr
test.example.ntua.gr