Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) -Outlook 2010

Εκκινείτε το outlook10 και επιλέξτε File--> Info --> Account Settings --> Add and Remove Accounts.

outlook1

 

Στη συνέχεια επιλέγε New και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα. Εκεί επιλέγετε Manually configure server settings or additional server types και Next.