Για να συνδεθείτε στο δίκτυο του Πολυτεχνείου με Windows XP, ακολουθείστε τη διαδρομή Start-->Control Panel, όπου υπάρχει ο φάκελος Network Connections όπως φαίνεται στα σχήματα που ακολουθούν:

Ανοίγοντας το φάκελο Network Connections μας εμφανίζεται ο υποφάκελλος με τα ακόλουθα εικονίδια. Κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο Local Area Connection (Περιοχή Δικτύου) και κάνουμε κλικ στην επιλογή Properties (Ιδιότητες), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Θα εμφανίστεί το παράθυρο διαλόγου με τα βασικά δικτυακά στοιχεία (components), ρυθμίζοντας τα οποία επιτυγχάνουμε τη σύνδεση του συστήματός μας στο τοπικό δίκτυο (LAN connection). Επιλέξτε, αν δεν είναι ήδη επιλεγμένο, το πεδίο Internet Protocol (TCP/IP). Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί Properties (Ιδιότητες) που υπάρχει στο Κεντρικό μενού στο ίδιο παράθυρο διαλόγου:

Εμφανίζεται η κάρτα General (Γενικά), όπου είτε επιλέγουμε τη δικτύωση του συστήματός μας μέσω του αυτόματου καθορισμού της ΙΡ διεύθυνσης (Obtain an IP address automatically), είτε μέσω του στατικού καθορισμού της IP διεύθυνσης, που μας έχει αποδοθεί από το Διαχειριστή δικτύου της Σχολής ή από το ΚΕΔ. Στη συνέχεια, εισάγουμε τις λοιπές δικτυακές ρυθμίσεις (Subnet Mask και Default Gateway ), όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

Οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής:   

  1. IP address: 147.102.xxx.yyy               
  2. Subnet mask=255.255.255.0 (χρησιμοποιείται αυτός ο τύπος της μάσκας για  να ρυθμίσουμε οποιαδήποτε μηχάνημα θέλουμε να  προστεθεί στο εσωτερικό δίκτυο του Ε.Μ.Π)
  3. Default Gateway=147.102.xxx.200 όπου xxx=αριθμός υποδικτύου.  

Επίσης, εισάγουμε και τις ρυθμίσεις για τον Πρωτεύοντα και Δευτερεύοντα Διακομιστή Ονοματολογίας (Preferred & Alternate DNS Server ).

Συνήθως ως Πρωτεύοντα βάζουμε τον DNS server της Σχολής και ως  Δευτερεύοντα έναν από τους κεντρικούς DNS servers του δικτύου ή τον 147.102.222.210 ή τον 147.102.222.220. Αν δεν γνωρίζετε τον DNS server της Σχολής σας μπορείτε να δηλώσετε τους δύο κεντρικούς.

Έλεγχος των ρυθμίσεων

Για να ελέγξουμε αν οι ρυθμίσεις που έχουμε αποδώσει είναι σωστές, κάνουμε κλικ στο κουμπί Advanced (Για προχωρημένους) και μας εμφανίζεται η πρώτη καρτέλα διαλόγου με την ένδειξη IP settings (Ρυθμίσεις IP)

Αν επιλέξουμε την καρτέλα διαλόγου με την ένδειξη DNS μας εμφανίζονται οι ρυθμίσεις για τους διακομιστές Ονοματολογίας όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

Αν  θέλουμε να προσθέσουμε κάποιον τοπικό διακομιστή ονοματολογίας (τοπικό DNS server), τότε εισάγουμε τις ρυθμίσεις του μαζί με τις ρυθμίσεις για τους δύο κεντρικούς διακομιστές ονοματολογίας (κεντρικοί DNS servers) του Ε.Μ.Π, πατώντας το κουμπί Add (Προσθήκη) και πληκτρολογώντας την IP διεύθυνση του τοπικού διακομιστή.

Τέλος, αν υπάρχει διακομιστής WINS, τότε και αυτή η ρύθμιση μπορεί να προστεθεί μέσω της ανάλογης καρτέλας διαλόγου όπως φαίνεται παρακάτω:

Παρατηρήσεις:

- Συμβουλευτείτε το Τεχνικό Διαχειριστή Δικτύου του Τομέα σας για τη προσθήκη των ρυθμίσεων όσον αφορά το  διακομιστή WINS.

(IP WINS: 147.102.xxx.ABC όπου xxx=αριθμός υποδικτύου)

- Στην περίπτωση δικτύωσης κάποιου μηχανήματος στο εσωτερικό δίκτυο του Ε.Μ.Π δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένες οι επιλογές Register this connection’s addresses in DNS και Enable LMHOSTS lookup.

- Λόγω της φύσεως του Λειτουργικού Συστήματος Windows XP Professional (όπως και Windows 2000 Professional, Windows NT ver 3.51 και ΝΤ ver 4.0), ενδεχομένως να μην έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα (user’s administration rights) για την απόδοση των συγκεκριμένων δικτυακών ρυθμίσεων. Σε αυτή την περίπτωση χρήσιμο είναι να συμβουλευτείτε το Τεχνικό Διαχειριστή Δικτύου του Τομέα σας.

Version