Το ΚΕΔ-Ε.Μ.Π. είναι υπεύθυνο για την διαχείριση IP διευθύνσεων τoυ B-class δικτύου με εύρος διευθύνσεων IP 147.102.0.0/16. Το ΚΕΔ προσφέρει στις ακαδημαϊκές μονάδες του Ε.Μ.Π.:

 •  Δυνατότητα κατανεμημένης διαχείρισης DNS ζωνών της μορφής xxx.ntua.gr και IP subnet της μορφής 147.102.xxx.0/24, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και σκόπιμο.
 • Back-up (secondary) DNS εξυπηρέτηση.
 • Μετακίνηση Resource Records (RRs) σε περίπτωση δημιουργίας τοπικού Name Server.
 • Τεχνική υποστήριξη για διάγνωση λαθών στην παραμετροποίηση του εξυπηρετητή.

 Η διαχείριση συγκεκριμένων λογικών υποδικτύων και ζωνών του DNS εκτελείται από τοπικούς διαχειριστές ακαδημαϊκών μονάδων, οι οποίοι:

 •  Φροντίζουν την καλή διαχείριση των διευθύνσεων, συντηρώντας αρχείο με τα στοιχεία των υπολογιστών, της πρίζας δικτύου όπου συνδέονται και των διαχειριστών τους.
 • Ρυθμίζουν τη συνεργασία του DNS server τους με τον κεντρικό DNS server του ΚΕΔ, ώστε τα zone transfers να εξασφαλίζουν σε περιπτώσεις βλάβης το caching των τοπικών υποδικτύων και ζωνών στον κεντρικό DNS server.

 Έως σήμερα έχουν αποδοθεί υποπεριοχές 1ου επιπέδου κάτω από το ntua.gr που αντιστοιχούν στις Σχολές και σε μεγάλες αυτόνομες λειτουργικές μονάδες του δικτύου του ΕΜΠ και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 • admin.ntua.gr: Διοίκηση
 • ece.ntua.gr: Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
 • chemeng.ntua.gr: Σχολή Χημικών Μηχανικών
 • mech.ntua.gr: Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • naval.ntua.gr: Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών
 • civil.ntua.gr: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
 • arch.ntua.gr: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • metal.ntua.gr: Σχολή Μεταλλειολόγων Μηχανικών
 • survey.ntua.gr: Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
 • noc.ntua.gr: Κέντρο Δικτύων
 • lib.ntua.gr: Βιβλιοθήκη
 • central.ntua.gr: Κεντρικός υπολογιστής

 

Επίσης, έχουν αποδοθεί ονόματα ή ψευδώνυμα για τις κεντρικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως:

www.ntua.gr, ftp.ntua.gr, webmail.ntua.gr, mycourses.ntua.gr, lists.ntua.gr, my.ntua.gr.

 Η διαχείριση της κάθε υποπεριοχής έχει ανατεθεί στην αντίστοιχη Σχολή ή μονάδα.

 Κάτω από την υποπεριοχή της κάθε Σχολής δημιουργούνται υποπεριοχές 2ου επιπέδου που αντιστοιχούν στους Τομείς και τα Εργαστήρια της. Το Κέντρο Δικτύων παρέχει τη δυνατότητα απόδοσης υποπεριοχών 1ου επιπέδου κάτω από το ntua.gr με το ίδιο όνομα με τις υποπεριοχές 2ου επιπέδου των Σχολών. Οι υποπεριοχές αυτές λειτουργούν ως συντμήσεις των υποπεριοχών 2ου επιπέδου και περιέχουν ψευδώνυμα των εγγραφών των δευτέρων. Στόχος είναι η διευκόλυνση των χρηστών του δικτύου. Π.χ. softlab.ece.ntua.gr και softlab.ntua.gr.

Για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση αιτημάτων όπως τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη και τη τακτική που ακολουθείται σε ανάλογες περιπτώσεις σε ακαδημαϊκά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού η παροχή υποπεριοχής κάτω από το ntua.gr πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • Σε Σχολές, Τομείς, Διοικητικές Διευθύνσεις και Τμήματα του ΕΜΠ.
 • Σε Τμήματα και Τομείς που υπάγονται στη Δ/νση Μέριμνας του ΕΜΠ (π.χ. dance.ntua.gr, theater.ntua.gr, ….).
 • Σε Συλλόγους Εργαζομένων του Ιδρύματος με αίτηση των νομίμων εκπροσώπων τους.
 • Σε Διασχολικά - Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αίτηση του Διευθυντή τους (π.χ. athensmba.ntua.gr).
 • Σε εγκεκριμένα Προγράμματα της ΕΔΕΙΛ του ΕΜΠ ή του ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ με αίτηση του Επιστημονικού Υπευθύνου του προγ/τος είτε ως 'onoma-project.ntua.gr' είτε και ως «onoma-project.gr» ή «onoma-project.org» αν το συγκεκριμένο έργο έχει αναλάβει τη φιλοξενία των ιστοσελίδων του Προγράμματος.
 • Σε Σπουδαστικές Παρατάξεις που καλύπτουν το Ίδρυμα ή Σπουδαστικές Παρατάξεις Σχολών με αίτηση των νομίμων εκπροσώπων τους (π.χ. dap.ntua.gr, pasp.ntua.gr, anafi.ntua.gr, xamas.ntua.gr,..).
 • Σε Ομάδες με συγκεκριμένες δραστηριότητες, που συνάδουν με το Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό ενδιαφέρον του Ιδρύματος και έχουν εμβέλεια πέραν του Ιδρύματος με σκοπό την προβολή της εικόνας του ιδρύματος, με εισήγηση μέλους ΔΕΠ (π.χ. www.ieee.gr, ... ).

Κάθε άλλη περίπτωση που δεν ανήκει σε καμία από τις παραπάνω προωθείται προς την Συγκλητική Επιτροπή Η/Υ & Δικτύων του Ιδρύματος.

Τα παραπάνω δεν επηρεάζουν εργαστήρια Σχολών τα οποία εμφανίζονται ήδη κάτω από το ntua.gr. και θα ισχύουν πλέον από την 25/06/2004, ημερομηνία έγκρισης του παρόντος από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Το κείμενο της συνεδρίασης της συγκλήτου που αφορά την πολιτική ονοματολογίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για την παροχή της υπηρεσίας, θα πρέπει να υποβάλετε στο ΚΕΔ-Ε.Μ.Π. μέσω fax τη σχετική αίτηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.