ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Τελευταία ενημέρωση : 2004-12-16

Στο δικτυακό τόπο http://www.noc.ntua.gr παρουσιάζονται υπηρεσίες που σχεδίασε και υλοποίησε το Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ) του Ε.Μ.Π. με σκοπό την παροχή νέων προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, και οι οποίες είχαν ενταχθεί σε έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τα έργα που συμμετείχε και ολοκλήρωσε το ΚΕΔ - Ε.Μ.Π. στο πλαίσιο αυτό ήταν:

Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες στο Δίκτυο Ε.Μ.Π. (ΕΚΤ)

Διάρκεια: 1/1/2000 έως 30/6/2003
Χρηματοδότηση: 1.314.123,85

Εσωτερικό Δίκτυο Ε.Μ.Π. (ΕΤΠΑ)

Διάρκεια: 1/1/2000 έως 31/7/2003
Χρηματοδότηση: 153.963,28

Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Τηλεκπαίδευσης (ΕΚΤ)

Διάρκεια: 1/1/2000 έως 30/6/2003
Χρηματοδότηση: 277.062,58

Εξοπλισμός Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης του Ε.Μ.Π. (ΕΤΠΑ)

Διάρκεια: 1/1/2000 έως 31/7/2003
Χρηματοδότηση: 59.765,32