Πρόσβαση

Πληκρολογήστε σε μία εφαρμογή web browser (π.χ. Internet Explorer) την ηλεκτρονική διεύθυνση http://mycourses.ntua.gr

 

 

Η είσοδος απαιτεί την ταυτοποίηση του χρήστη. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να πληκτρολογήσει το username και password που του έχει αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Εξαίρεση αποτελούν τα ανοικτά μαθήματα, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται χωρίς προηγουμένως να ταυτοποιηθούν.

Χρήστες και δικαιώματα

Οι χρήστες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 • διδάσκοντες
 • φοιτητές
 • διαχειριστές

Η ιδιότητες του διδάσκοντα και του φοιτητή αποδίδονται στο χρήστη κατά την είσοδό του στο σύστημα, μέσω της κεντρικής υπηρεσίας καταλόγου και έτσι καθορίζονται και τα δικαιώματά του. Επιπλέον, ο διδάσκων μπρεί να προσδώσει σε κάποιον άλλον εγγεγραμμένο χρήστη στο μάθημα την ιδιότητα του διαχειριστή.

 • Ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μαθήματος και στη συνέχεια τροποποίησης, απενεργοποίησης ή και διαγραφής του.
 • Οι διαχειριστές, τους οποίους ορίζει ο ίδιος ο διδάσκων, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν και αυτοί το περιεχόμενο του μαθήματος. Δεν μπορούν όμως να δημιουργούν μαθήματα.
 • Οι φοιτητές απλώς επισκέπτονται, για να αναγνώσουν το περιεχόμενο είτε ανοικτών μαθημάτων, είτε αφού προηγουμένως εγγραφούν, κλειστών.

 

Βασικές λειτουργίες περιβάλλοντος εφαρμογής

Σε οποιαδήποτε από τις σελίδες της υπηρεσίας κι αν βρίσκεστε, η μορφή θα είναι παρόμοια με την παρακάτω εικόνα: 

Όλες οι σελίδες της εφαρμογής περιλαμβάνουν την αριστερή στήλη λίστας μαθημάτων και σχολών και την οριζόντια γραμμή λειτουργιών στην κορυφή. Η υπόλοιπη περιοχή περιέχει το κύριο μέρος του περιεχομένου της σελίδας που έχει επιλέξει ο χρήστης. Η μορφή της αριστερής στήλης μαθημάτων και της γραμμής λειτουργιών καθορίζεται από τα δικαιώματα του χρήστη που έχει πιστοποιηθεί στο σύστημα. Συγκεκριμένα τα μέλη ΔΕΠ αλλά και οι ορισμένοι διαχειριστές των μαθημάτων έχουν συγκεκριμένες επιλέον δυνατότητες.

1. Η αριστερή στήλη περιλαμβάνει τα εξής τρία δομικά στοιχεία:  

Το ημερολόγιο μου

Για γρήγορη επισκόπηση γεγονότων που λαμβάνουν μέρος στο πλαίσιο του μαθήματος και έχουν προγραμματιστεί και καταχωρηθεί από τον διδάσκοντα. Το ημερολόγιο δεν ανήκει σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, αλλά αναφέρεται στο σύνολο των καταχωρημένων δραστηριοτήτων του τρέχοντα μήνα για όλα τα μαθήματα που ο χρήστης είναι μέλος. Πιο ειδικά, εμφανίζονται οι προγραμματισμένες διαλέξεις και όποια άλλα γεγονότα έχουν καταχωρηθεί στην Ατζέντα του καθενός από τα μαθήματα του χρήστη. Εκτός από τα γεγονότα του μήνα παρουσιάζεται και μια λίστα από εργασίες των μαθημάτων που έχουν καταληκτική ημερομηνία μέσα στο μήνα.

Τα μαθήματά μου

Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται τα μαθήματα στα οποία είναι μέλος ο χρήστης. Αν πρόκειται για μέλος ΔΕΠ, τα μαθήματα εδώ είναι εκείνα που έχει ο ίδιος δημιουργήσει ή αυτά που κάποιος συνάδελφος δημιούργησε αλλά τον έχει ορίσει επίσης ως διδάσκοντα του μαθήματος. Αν πρόκειται για φοιτητή, τότε τα μαθήματα είναι αυτά στα οποία έχει εγγραφεί μέσω του mycourses ο ίδιος. Κατ' αναλογία, για τα μέλη ΔΕΠ, στο τέλος της λίστας υπάρχει το πλήκτρο δημιουργίας νέου μαθήματος, ή για τους φοιτητές της εγγραφής σε κάποιο μάθημα.

Ανοικτά μαθήματα

Εδώ παρουσιάζονται τα ανοικτά μαθήματα, ταξινομημένα ανά Σχολή, δηλαδή αυτά που η πρόσβαση επιτρέπεται σε όλους τους επισκέπτες και χωρίς πιστοποίηση. Είναι μαθήματα που έχουν δημιουργήσει μέλη ΔΕΠ και έχουν ορίσει ότι η πρόσβασή τους είναι ανοικτή σε όλους και όχι μόνο στους εγγεγραμμένους φοιτητές. Η επιλογή μίας από τις σχολές εμφανίζει τα ανοικτά μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί και ανήκουν σε αυτήν. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα ανοικτό μάθημα σε κάποια σχολή εμφανίζεται σχετικό μήνυμα προειδοποίησης.

2. Η γραμμή λειτουργιών περιλαμβάνει:

Εργαλεία

Από το μενού των εργαλείων μπορεί ο κάθε χρήστης να περιηγηθεί στις ιστοσελίδες ενός μαθήματος. Επειδή το μενού αυτό αφορά ένα συγκεκριμένο μάθημα, δεν εμφανίζεται στις γενικές σελίδες της εφαρμογής (ημερολόγιο, λίστα μαθημάτων κ.τ.λ). Τα εργαλεία αυτά στο σύνολό τους είναι τα:

 • Γενικά Στοιχεία
 • Ατζέντα
 • Ανακοινώσεις
 • Εγγραφα
 • Εργασίες
 • Χρήστες
 • Ρυθμίσεις
 • Στατιστικά

Οι Ρυθμίσεις και τα Στατιστικά είναι εργαλεία που αφορούν τη διαχείριση του μαθήματος, οπότε εμφανίζονται μόνο σε διδάσκοντες και διαχειριστές. Τα υπόλοιπα εμφανίζονατι σε όλους τους επισκέπτες του μαθήματος. Δε θα εμφανίζεται στους φοιτητές κάποιο εργαλείο αν ο διδάσκων το απενεργοποιήσει.

Προβολή

Η δυνατότητα επιλογής τύπου προβολής εμφανίζεται μόνο σε όσους έχουν δικαίωμα διαχείρισης ενός μαθήματος. Αρχικά είναι ρυθμισμένη πάντα στην τιμή "Διαχειριστή". Όταν όμως ο διδάσκων θέλει να έχει άποψη της μορφής της ιστοσελίδας του μαθήματος έτσι όπως θα εμφανίζεται στους φοιτητές, μπορεί να επιλέξει "Φοιτητή". 

Βοήθεια

Αφορά οδηγίες χρήσης του εργαλείου που έχετε επιλέξει κάθε φορά.

Έξοδος/Είσοδος

Όταν έχετε πιστοποιηθεί στο σύστημα, ο σύνδεσμος "Έξοδος" οδηγεί σε αποσύνδεση από την υπηρεσία (όταν έχετε συνδεθεί δίνοντας username / password).

Αν αντίθετα, δεν έχετε πιστοποιηθεί, αλλά περιηγείστε στο δικτυακό τόπο κάποιου ανοικτού μαθήματος εμφανίζεται ο σύνδεσμος "Είσοδος". Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε μέσω αυτής της επιλογής να συνδεθείτε στην υπηρεσία προκειμένου να έχετε τα δικαιώματα χρήσης ανάλογα με την ιδιότητά σας.

Η υπηρεσία θεωρεί χρήστες του συστήματος, και τους αποδίδει δικαιώματα (π.χ. στα μέλη ΔΕΠ να δημιουργήσουν ιστοσελίδα μαθήματος, στους φοιτητές να αναγνώσουν), μόνον όσους έχουν κάνει εισαγωγή στο σύστημα δίνοντας τα στοιχεία τους username και password, δηλαδή μόνον όσους έχουν ταυτοποιηθεί από την υπηρεσία καταλόγου του ΚΕΔ-ΕΜΠ. Αν δεν ταυτοποιηθείτε τότε δεν έχετε δικαιώματα στην υπηρεσία, πλην αυτού της ανάγνωσης των ανοικτών μαθημάτων.


Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει την προσωπική του ιστοσελίδα από την υπηρεσία my.ntua.gr αφού κάνει login στην υπηρεσία με το username και το password που του έχει αποδoθεί από το κέντρο H/Y, επιλέγοντας ως mail server τον mail.ntua.gr.

Από την κεντρική οθόνη του my θα πρέπει να επιλέξει 'My Account', 'Προσωπική Ιστοσελίδα' και να συμπληρώσει την παρακάτω αίτηση.

users-1

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΩΝ

Το μέγεθος του αποθηκευτικού χώρου είναι 1 GB για κάθε χρήστη. Πληροφορίες για το ποσοστό χρησιμοποίησης του αποθηκευτικού του χώρου είναι διαθέσιμες στην σελίδα επισκόπησης του προσωπικού κωδικού του χρήστη στην υπηρεσία my.ntua.gr (επιλογή 'My Account', πεδίο Disk Quota


Όλες οι σελίδες πρέπει να έχουν κατάληξη .html ή .htm (html αρχεία) και ειδικά η πρώτη σελίδα κάθε καταλόγου (directory) πρέπει να ονομάζεται index.htm ή Index.html ώστε να είναι προσβάσιμη από τη διεύθυνση http://users.ntua.gr/username.

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα λαμβάνετε ένα μήνυμα της μορφής "Forbidden, You don't have permission to access ... on this server.".

 
Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η δημιουργία δυναμικών σελίδων με χρήση CGI προγραμμάτων, ή γενικότερα η εκτέλεση προγραμμάτων οποιασδήποτε τεχνολογίας στον web server. Εάν παρ' όλα αυτά ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους προγράμματα θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Δικτύων και να υποβάλλει το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση help-data@noc.ntua.gr. Θα πρέπει να παραθέτει τον πλήρη πηγαίο κώδικα (source code) του προγράμματος προς εξέταση και η εγκατάσταση θα γίνεται από τους διαχειριστές του server, εάν ικανοποιεί τα απαραίτητα κριτήρια λειτουργίας και ασφάλειας.
 

 

Μετρητής επισκέψεων ανά σελίδα

Για τον εμπλουτισμό των σελίδων των χρηστών είναι διαθέσιμο το εργαλείο μετρητών επισκέψεων ανά σελίδα (page counters).Οι χρήστες του http://users.ntua.gr/ μπορούν να συμπεριλάβουν σε όποιες και όσες σελίδες τους επιθυμούν αυτόματους μετρητές επισκέψεων. Αρκεί να προσθέσουν το ακόλουθο κομμάτι HTML κώδικα στη σελίδα που προτιμούν:

  <img src="/cgi-bin/counter">

Το αποτέλεσμα θα είναι μια μικρή εικόνα όπως η ακόλουθη, στην οποία ο αριθμός που εικονίζεται αυξάνεται κατά ένα με κάθε επίσκεψη:

 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η πρόσβαση των χρηστών στον αποθηκευτικό χώρο γίνεται μέσω οποιασδήποτε FTP εφαρμογής στη διεύθυνση users.ntua.gr με χρήση του κωδικού ασφαλείας που έχει παραχωρηθεί στο χρήστη από το κέντρο ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αναλυτικές οδηγίες παρατίθενται σε διπλανό tab ενδεικτικά για το πρόγραμμα FileZilla

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.

 

 


Τις Αίθουσες Πολυμέσων αποτελούν ένα αμφιθέατρο, μία αίθουσα τηλεκπαίδευσης και δύο αίθουσες τηλεδιάσκεψης.

 • Το αμφιθέατρο είναι 80 ατόμων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεξαγωγή μαθημάτων, πραγματοποίηση συνεδρίων και ακαδημαïκών διαλέξεων, με ταυτόχρονη βιντεοσκόπηση ή/και ζωντανή μετάδοση, καθώς και τηλεδιασκέψεις.
 • Οι αίθουσες τηλεδιάσκεψης είναι 20 (ΤΔ1) και 15 (ΤΔ2) ατόμων και προσφέρονται για συναντήσεις εργασίας και παρουσιάσεις που απευθύνονται σε ανάλογου μεγέθους κοινό και στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μέσω κατάλληλου εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης και μακρινά σημεία.
 • Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης έχει χωρητικότητα 30 ατόμων και προορίζεται για τηλεκπαιδεύσεις υψηλών προδιαγραφών, παρέχοντας ευελιξία στο χειρισμό τοπικών και απομακρυσμένων πηγών εικόνας και ήχου, και δίνοντας τη δυνατότητα καταγραφής και μετάδοσης των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα.

Σε όλες τις αίθουσες δίνεται στους επισκέπτες πρόσβαση στο internet με χρήση δομημένης καλωδίωσης. Επίσης, οι αίθουσες και οι κοινόχρηστοι χώροι καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ασύρματο δίκτυο (WiFi).

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε κράτηση για τις αίθουσες πολυμέσων της βιβλιοθήκης θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

1. Τηλεφωνική επικοινωνία με την γραμματεία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού  στο τηλέφωνο 2050, προκειμένου να λάβετε ενημέρωση για την διαθεσιμότητα των αιθουσών τις ημερομηνίες που επιθυμείτε.

2. Αποστολή της αίτησης (Word ή PDF), προς την Γραμματεία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού με fax στον αριθμό 1960 ή με email στην διεύθυνση reservations@noc.ntua.gr.

 

Οι αίθουσες χρησιμοποιούνται για τηλεδιασκέψεις, αλλά και για συναντήσεις εργασίας ή παρουσιάσεις που δεν απαιτούν σύνδεση με άλλο απομακρυσμένο χώρο. Στην περίπτωση των τηλεδιασκέψεων είναι υποχρεωτική η επικοινωνία με το Κέντρο Δικτύων το αργότερο μία εβδομάδα πριν την τηλεδιάσκεψη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για προβλήματα που αφορούν τη σύνδεσή σας στο δίκτυο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.

Ακόμα μπορείτε να επικοινήσετε τηλεφωνικά με την Υποστήριξη των Αιθουσών στο 210 772-2240 ή να στείλετε e-mail στον υπεύθυνο της υπηρεσίας στην ηλεκ. διεύθυνση: teleteaching@noc.ntua.gr

 

Πληροφορίες αιθουσών τηλεδιάσκεψης πανεπιστημίων της Ελλάδας

Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων της Ελλάδας, απαιτείται συχνά η διοργάνωση τηλεδιασκέψεων μεταξύ τους για διάφορους εκαπιδευτικούς σκοπούς. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις αίθουσες και τα συστήμτατα που διατίθενται ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες:

 

Αίθουσες πολυμέσων και εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης στο ΕΜΠ

Επικοινωνία Υπεύθυνος Αίθουσα Σύστημα
Αίθουσες Πολυμέσων (κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης)
Κέντρο Δικτύων
teleteaching@noc.ntua.gr
τηλ.: 210 772 2240
Μουράτος Παναγιώτης
mouratos@noc.ntua.gr

Βεκρής Αντώνης
a.vekris@noc.ntua.gr

Δημητρίου Αγγελική
a.dimitriou@noc.ntua.gr
Τηλεδιάσκεψης 1
τηλ.: 210 772 2970


Τηλεδιάσκεψης 2
τηλ.: 210 772 2971

Τηλεκπαίδευσης
τηλ.: 210 772 2969

Αμφιθέατρο Πολυμέσων
τηλ.: 210 772 1300
147.102.228.1
GDS no: 302197722970
ISDN no:+302107724116-5

147.102.228.2
GDS no: 302197722971

147.102.228.3
GDS no: 302197722969

147.102.221.134
H.323 MCU
Κέντρο Δικτύων
teleteaching@noc.ntua.gr
τηλ.: 210 772 2240
Μουράτος Παναγιώτης
mouratos@noc.ntua.gr

Βεκρής Αντώνης
a.vekris@noc.ntua.gr

Δημητρίου Αγγελική
a.dimitriou@noc.ntua.gr
  147.102.247.10
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
allos@mail.ntua.gr Παύλου Παναγιώτης
allos@mail.ntua.gr
τηλ.: 210 772 4194
   
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
mary@netmode.ntua.gr Γραμματικού Μαρία
mary@netmode.ntua.gr
τηλ.: 210 772 1450
  147.102.13.90
GDS no: 302197721501
rena@central.ntua.gr Αθανασίου Ειρήνη
rena@central.ntua.gr
τηλ.: 210 772 2461
   
Σχολή Χημικών Μηχανικών
netadmin@chemeng.ntua.gr Σπυρόπουλος
τηλ.: 210 772 3238
   
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
admin@math.ntua.gr Τσουνιάς Χρήστος
ctsounias@math.ntua.gr
τηλ.: 210 772 1715
Ισόγειο Κτιρίου Ε 147.102.206.12
ytheod@mail.ntua.gr Θεοδώνης Ιωάννης
ytheod@mail.ntua.gr
τηλ.: 210 772 3786
  Φορητό σύστημα

 

Αίθουσες πολυμέσων και εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης

Το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ δεν έχει την ευθύνη ενημέρωσης των πληροφοριών των υπόλοιπων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 

Επικοινωνία Υπεύθυνος Αίθουσα Σύστημα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
videoconference@auth.gr

Κουγιουμτζάκης Γιώργος
τηλ.: 2310 999 300

Πεταλωτής Τάσος
τηλ.: 2310 999 300

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ-Ισόγειο Νομικής Σχολής
τηλ.: 2310997607

ΤΗΜΜΥ Α.Π.Θ-Αίθουσα 8, ΤΗΜΜΥ
τηλ.: 2310990020

Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ-4ος όροφος, ΣΘΕ
τηλ.: 2310990135
155.207.58.32


155.207.58.1


155.207.37.75


155.207.10.37
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
kate@aua.gr Δαλιάνη Καίτη
kate@aua.gr
τηλ.: 2105294889
  143.233.188.39
143.233.204.74
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ξάνθη)
aorfan@xan.duth.gr Ορφανίδης
aorfan@duth.gr
τηλ.: 2541079203
   
cc@duth.gr Ψαρουδάκης Γιάννης
jpsaroud@duth.gr
τηλ.: 2541079200
  83.212.133.133
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
rts@noc.uoa.gr Σκιαδέλλη Βανέσσα
vanessa@noc.uoa.gr
  195.134.99.104
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Αθήνα)
nloukas@eap.gr Νίκος Λούκας
nloukas@eap.gr
τηλ.: 2107257209
  193.108.160.70
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Πάτρα)
stamatis@eap.gr Σταμάτης Δημήτριος
stamatis@eap.gr
τηλ.: 2610367389
τηλ.: 2610367953 194.24.226.229
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)
noc@ionio.gr Βλάχος Ιωάννης
gvlachos@ionio.gr
τηλ.: 2661087661-3
   
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)
anna@aueb.gr Κεφάλα Άννα
anna@aueb.gr
τηλ.: 2108203900
  195.251.253.195
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Λέσβος)
LesvosTeleconferenceList@aegean.gr Καμπάνης Δημήτριος
τηλ.: 2251036166
   
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος)
RhodesTeleconferenceList@aegean.gr Τσιγάρος Θεολόγος
tsigaros@aegean.gr
τηλ.: 2241099166
   
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σάμος)
SamosTeleconferenceList@aegean.gr Δημολιάνης Δημήτριος
demolianis@aegean.gr
τηλ.: 2273082166
Χατζηγιάννειο κτήριο (βιβλιοθήκη)
τηλ.: 2273082095
195.251.164.66
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σύρος)
SyrosTeleconferenceList@aegean.gr Αλιφιέρης Χαράλαμπος
τηλ.: 2281097166
   
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος)
ChiosTeleconferenceList@aegean.gr Μεννής Βαγγέλης
v.mennis@aegean.gr
τηλ.: 2271035166
  195.251.151.200
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)
pvoutskidis@uowm.gr Βουτσκίδης Παναγιώτης
pvoutskidis@uowm.gr
τηλ.: 2461056265
  83.212.18.21
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα)
gsemer@uowm.gr Σεμερτζίδης Γιώργος
gsemer@uowm.gr
τηλ.: 2385055059
  195.251.213.121
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
teleconf@uoi.gr Καψάλης Ανδρέας
akapsali@noc.uoi.gr
τηλ.: 2651007325
  195.251.192.174
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος)
kdao@uth.gr Οικονομίδης Κων/νος
kdao@uth.gr
τηλ.: 2421074665
κιν.: 6974405840
Αμφιθέατρο "ΣΑΡΑΤΣΗ" (153 ατόμων)
Παραλιακό, Κτήριο "Δελμούζου", 3ος όροφος
τηλ.: 2421074692

Αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου (20 ατόμων)
Παραλιακό, Κτήριο "Παπαστράτου", 4ος όροφος
τηλ.: 2421074574

Γραφείο Τηλεδιασκέψεων Κέντρου Δικτύου Τηλεματικής (NOC) (5 ατόμων)
Παραλιακό, Κτήριο "Δελμούζου", 3ος όροφος
τηλ.: 2421074650
VCON 3000 (PC-based, MeetingPoint 4.6 σε WinXP)
194.177.200.82


Αethra Vega X3
(μεταφερόμενο σε πολλαπλά σημεία)
194.177.200.98
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λάρισα)
Τμήμα Βιοχημείας
pgas@bio.uth.gr
Γκασδρόγκας Παναγιώτης
pgas@bio.uth.gr
τηλ.: 2410565275
κιν.: 6973802607
Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων Τμήματος Βιοχημείας (12 ατόμων)
τηλ.: 2410565272
PC for ePresence ONLY
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τρίκαλα)
ΤΕΦΑΑ
psakel@uth.gr
Σακελλαρίου Παναγιώτης
psakel@uth.gr
τηλ.: 2431047002
κιν.: 6987251828
Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων ΤΕΦΑΑ (35 ατόμων)
τηλ.: 2431047070
VCON ESCORT (PC-based, MeetingPoint 4.6 σε WinXP)
195.251.19.130
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο)
Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων
helpdesk@uoc.gr
τηλ.: 2810393312
Ζουράρης Μανώλης
zouraris@ucnet.uoc.gr

Τζατζαδάκη Μαρία
roni@ucnet.uoc.gr
  MCU
147.52.3.238
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο - Βούτες)
Αίθουσες Πρυτανείας Σαλούστρου Ελένη (κράτηση αιθουσών)
saloustrou@rector.uoc.gr
τηλ.: 2810545202

Ανδρουλάκης Κώστας (Τεχνικός Τηλεδιασκέψεων)
costas@ucnet.uoc.gr
τηλ.: 2810393308
Ν1, Μεγάλη αίθουσα Πρυτανείας
τηλ.: 2810545221

Ν2, Μικρή αίθουσα Πρυτανείας
τηλ.: 2810545220
147.52.115.60
Κρυπτογράφηση: Ναι

147.52.115.59
Κρυπτογράφηση: Ναι
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
surlatzi@csd.uoc.gr


Τμήμα Μαθηματικών
kalopsik@math.uoc.gr


Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
aris@tem.uoc.gr
Σουρλαντζής Γιάννης
surlatzi@csd.uoc.gr
τηλ.: 2810393550

Καλοψικάκης Δημήτρης
kalopsik@math.uoc.gr
τηλ.: 2810393805

Ζουρίδης Άρης
aris@tem.uoc.gr
τηλ.: 2810393734
Ροτόντα
τηλ.: 2810 393084
147.52.97.11
Κρυπτογράφηση: Ναι
Τμήμα Ιατρικής
τηλ.: 2810.39.4800
(διαθεσιμότητα αίθουσας)
  ΔΙΕΠ Ιατρικής 147.52.72.249
Κρυπτογράφηση: Όχι
Τμήμα Χημείας
τηλ.: 2810.39.4800
Θεοδωράκης Μιχάλης
mtheo@chemistry.uoc.gr
τηλ.: 2810545181
Χημεία (χώρος συναντήσεων) 147.52.43.8
Κρυπτογράφηση: Ναι
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο)
kpig@econ.soc.uoc.gr Πηγουνάκης Κώστας
kpig@econ.soc.uoc.gr
τηλ.: 2810393302
ΔΙΕΠ Γάλλου 147.52.241.200
Κρυπτογράφηση: Όχι
Φιλοσοφική Σχολή
motakis@phl.uoc.gr
Μοτάκης Κωνσταντίνος
motakis@phl.uoc.gr
τηλ.: 2831077266
  147.52.234.100
Κρυπτογράφηση: Ναι
Γάλλος Βουρδουμπάς Κώστας
vkostas@admin.uoc.gr
τηλ.: 28310-77936

Ρένα Δαφέρμου
dafermoy@admin.uoc.gr
τηλ.: 28310-77936
Γάλλος Σύγκλητος
syglhtos@admin.uoc.gr
(διαθεσιμότητα αίθουσας)

Μικρή αίθουσα Πρύτανη, Γάλλος
dafermoy@admin.uoc.gr
(διαθεσιμότητα αίθουσας)
147.52.250.65
Κρυπτογράφηση: Ναι


147.52.247.138
Κρυπτογράφηση: Ναι
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
seremel@uom.gr Σερεμετίδης Λάζαρος
seremel@uom.gr
τηλ.: 2310891-363, 813, 716
   
Πανεπιστήμιο Πειραιά
noc@unipi.gr Τσαπάρας Ταξιάρχης
tgt@unipi.gr
τηλ.: 210 4142060-169, 171, 172, 174
  195.251.231.199
Πανεπιστήμιο Πατρών
antonopi@upatras.gr
teleconference@upatras.gr
Αντωνόπουλος Γιάννης
antonopi@upatras.gr
τηλ.: 2610-962604, 969654
  150.140.129.165
150.140.129.175
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Καλαμάτα)
nsou@uop.gr Σούμας Νίκος
nsou@uop.gr
τηλ.: 27210 65118
Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων (δεν υποστηρίζει H.323)
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών,
Τμήμα Φιλολογίας και Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
τηλ.: 27210 65121
 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τρίπολη)
helpdesk@uop.gr Βοριάς Γιώργος
vorgias@uop.gr
τηλ.: 271037227-6, 7
  195.251.39.165
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας(Λαμία)
kapostolopoulos@ucg.gr Αποστολόπουλος Κώστας
kapostolopoulos@ucg.gr
τηλ.: 2231066925
   
Πάντειο Πανεπιστήμιο
gzaf@panteion.gr Ζαφειράτος Γιώργος
gzaf@panteion.gr
τηλ.: 210 9201463
   
Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)
teleconf@tuc.gr Πετράκη Ελευθερία
eptraki@noc.tuc.gr
τηλ.: 28210 37-505, 499
  147.27.25.1
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα)
coyas@hua.gr Κόγιας Αντώνης
coyas@hua.gr
τηλ.: 2109549179
   Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία my.ntua.gr δίνετε στην αρχική σελίδα το username και password που έχετε στον mail server που επιθυμείτε να συνδεθείτε (για τον mail.ntua.gr δίνετε τα στοιχεία του κωδικού που σας έχει παραχωρηθεί από το Κέντρο Η/Υ).

My-1

Έπειτα η κεντρική σελίδα της υπηρεσίας διαφοροποιείται ανάλογα με το ιδιότητα του χρήστη.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της πολυτεχνειακής κοινότητας εμφανίζεται η παρακάτω ιστοσελίδα. Το κεντρικό κομμάτι της σελίδας όπως και η οριζόντια λίστα εντολών είναι κοινά σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής. Στο κεντρικό τμήμα παρουσιάζονται links για διάφορες υπηρεσίες του Κέντρου Δικτύων καθώς και χρήσιμα links πύλες, free software και ανακοινώσεις που αφορούν τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας.

My-2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Η διαφοροποίηση της κεντρικής σελίδας του My όσον αφορά το προσωπικό της Πολυτεχνειακής Κοινότητας και τα μέλη ΔΕΠ έγκειται στο γεγονός ότι η επιλογή Telephone Bill είναι ενεργοποιημένη ενώ εμφανίζεται δύο ακόμη εικονίδια με τον τίτλο "Ερευνητικά προγράμματα" και "vmail" Στο πρώτο, τα μέλη ΔΕΠ έχουν πρόσβαση στα ερευνητικά προγράμματα στα οποία ανήκουν. Η ενημέρωση των ερευνητικών προγραμμάτων γίνεται αυτόματα από την Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού. Η πρόσβαση στην εν λόγω λειτουργία για λόγους ασφαλείας είναι εφικτή μόνο μέσα από το δίκτυο του Ε.Μ.Π., ενώ η σύνδεση στο My μπορεί να γίνει μέσω ασφαλούς πρωτόκολλου από τη σελίδα https://my.ntua.gr/ .Στο δεύτερο, μπορούν να διεχειριστούν το Εικονικό Ταχυδρομείο (Vmail), εφόσον ο λογαριασμός τους έχει οριστεί ως "διαχειριστής" κάποιας θυρίδας.

My-3

ΓΕΝΙΚΑ

Επιλέγοντας "News" εμφανίζεται η λειτουργία διαχείρισης και συμμετοχής σε ομάδες συζητήσεων (Newsgroups). Στην αριστερή λίστα μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα newsgroups στα οποία είστε εγγεγραμμένος. Η δεξιά λίστα επιλογών σας δίνει τις εξής δυνατότητες:

 • δημιουργία νέου μηνύματος για αποστολή στην ομάδα σχολιασμού επιλέγοντας New Post
 • η εντολή preferences σας οδηγεί στη σελίδα ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων των ομάδων συζήτησης όπως την εισαγωγή αυτόματης υπογραφής
 • η επιλογή Group Management σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε, να εγγραφείτε και να διαγραφείτε από διάφορες ομάδες συζητήσεων

Η επιλογή "Contacts" σας οδηγεί στη σελίδα διαχείρισης και δημιουργίας των επαφών σας. Η σελίδα αυτή λειτουργεί ως ατζέντα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αριστερά στη σελίδα από τη λίστα Group μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα επαφών που επιθυμείτε να διαχειριστείτε. Η δεξιά λίστα επιλογών σας δίνει τις εξής δυνατότητες:

 • δημιουργία νέας επαφής δίνοντας τα στοιχεία και την ηλεκτρονική διεύθυνση του ατόμου που εγγράφεται
 • η εντολή preferences σας οδηγεί στη σελίδα ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων των ομάδων επαφών όπως το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η ταξινόμηση στη σελίδα επαφών
 • η επιλογή Import Contacts σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε επαφές από άλλους mail clients όπως το outlook express

Η επιλογή "Schedule" αποτελεί ένα εύχρηστο τρόπο προγραμματισμού των διαφόρων συναντήσεων. Αριστερά στη λίστα Group μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα συναντήσεων την οποία θέλετε να δείτε. Η δεξιά λίστα επιλογών σας δίνει την δυνατότητα να δείτε τις συναντήσεις που είναι προγραμματισμένες για την τρέχουσα μέρα (Τοday και Daily View), για την εβδομάδα (Week View) και για τον μήνα (Μonth View), καθώς και παρουσίαση όλων των συναντήσεων με τη μορφή λίστας. Ακόμα σας δίνει τις εξής δυνατότητες:

 • δημιουργία νέας προγραμματισμένης συνάντησης με την εντολή New Event
 • καθορισμός διαδικασίας διαγραφής παλιών συναντήσεων με την εντολή Maintenance
 • η εντολή preferences σας οδηγεί στη σελίδα ρύθμισης της προεπιλεγμένης ομάδας συναντήσεων
 • η εντολή Print Page για το τύπωμα της σελίδας

Η επιλογή "ToDo" σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε τις διάφορες προγραμματισμένες εργασίες σας. Αριστερά στη λίστα Group μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα προγραμματισμένων εργασιών την οποία θέλετε να δείτε. Η λίστα δεξιά σας δίνει τις παρακάτω επιλογές:

 • μπορείτε να καταχωρήσετε μια νέα εργασία με την εντολή New Item
 • η εντολή preferences σας οδηγεί στη σελίδα ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων των εργασιών όπως η προεπιλεγμένη μέθοδος ταξινόμησης

Επιλέγοντας "Notes" εμφανίζεται η οθόνη στην οποία μπορείτε να καταγράψετε διάφορες σημειώσεις. Αριστερά στη λίστα Group μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα σημειώσεων την οποία επιθυμείτε να δείτε, ενώ από τη δεξιά λίστα μπορείτε να

 • δημιουργήσετε νέο σημείωμα από την εντολή New Note
 • η εντολή preferences σας οδηγεί στη σελίδα ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων των σημειώσεων όπως η προεπιλεγμένη μέθοδος ταξινόμησης

Η επιλογή "Bookmarks" σας δίνει την δυνατότητα να καταχωρήσετε και να ομαδοποιήσετε τους διάφορους δικτυακούς τόπους που χρησιμοποιείτε. Αριστερά στη λίστα Group μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα δικτυακών τόπων που θέλετε να δείτε ενώ η λίστα δεξιά σας επιτρέπει να

 • καταχωρήσετε νέο δικτυακό τόπο από την εντολή New Bookmark
 • η εντολή preferences σας οδηγεί στη σελίδα ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων της συγκεκριμένης λειτουργίας όπως η προεπιλεγμένη μέθοδος ταξινόμησης

Επιλέγοντας "Help" ανοίγει ένα νέο παράθυρο από το οποίο μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για όλες τις λειτουργίες του Μy.

Τελευταία στην οριζόντια λίστα επιλογών βρίσκεται η εντολή "Logout" η οποία κλείνει τη γραμματοθυρίδα του λογαριασμού και πρέπει να χρησιμοποιείται για την έξοδο από το My.

 

Στην αρχική σελίδα διαχείρισης υπάρχει και η κατακόρυφη λίστα εντολών.

Η επιλογή "Groups" σας επιτρέπει να δείτε όλες τις ομάδες που έχετε δημιουργήσει, ενώ η επιλογή Preferences σας επιτρέπει να δημιουργήσετε νέες.

Πατώντας το εικονίδιο "Preferences" εμφανίζεται η σελίδα ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων της λειτουργίας που θα επιλέξετε από την αριστερή λίστα.

Το "My Account" παρέχει πληροφορίες για το χρήστη της εφαρμογής και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί. Δεξιά υπάρχει μία οριζόντια λίστα εντολών από όπου μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία για την οποία θέλετε να ενημερωθείτε.

Η αρχική σελίδα της εφαρμογής είναι η επιλογή "Προσωπικά Στοιχεία" όπου παρατίθενται τα στοιχεία του χρήστη όπως είναι καταχωρημένα στην υπηρεσία καταλόγου ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για αλλαγή της προσωπικής ιστοσελίδας του χρήστη.

My-4

Η επιλογή "Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο" επιτρέπει στο χρήστη να ενεργοποιήσει το λογαριασμό του στον διακομιστή mail.ntua.gr με την αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας της υπηρεσίας.

Επιπλέον μπορεί να διαχειριστεί το λογαριασμό του. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προωθεί τα μηνύματα του από τον λογαριασμό αυτό σε όποια ηλεκτρονική διεύθυνση επιθυμεί, ενώ παράλληλα μπορεί αν θέλει να διατηρεί τοπικά αντίγραφα των μηνυμάτων στη γραμματοθυρίδα του στον διακομιστή. Ακόμα μπορεί να ενεργοποιήσει την υπηρεσία αυτόματης απάντησης και να προσθέσει το κείμενο που θα αποστέλλεται αυτόματα. Επιπλέον στην ενότητα Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου καταγράφεται σε ποιες λίστες του Ε.Μ.Π. ανήκει ο χρήστης με τον συγκεκριμένο λογαριασμό, είτε ως μέλος είτε ως διαχειριστής. Τέλος στην ενότητα Mail Quota παρατίθεται το ποσοστό πληρότητας της γραμματοθυρίδας της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

My-5

Η επιλογή "Προσωπική ιστοσελίδα" επιτρέπει στο χρήστη αρχικά να ενεργοποιήσει την συγκεκριμένη εφαρμογή.

‘Έπειτα του δίνει την δυνατότητα να παρακολουθεί την κατάσταση της ιστοσελίδας (ενεργή, κλειδωμένη, μη ενεργή) και το ποσοστό πληρότητας του αποθηκευτικού του χώρου στον διακομιστή users.ntua.gr.

My-6

Τέλος η επιλογή "Πρόσβαση μέσω Τηλεφώνου" παραθέτει στατιστικά για τη χρήση της dial up σύνδεσης του, καθώς και την κατάσταση του dialup λογαριασμού (ενεργός, κλειδωμένος, μη ενεργός)

 

Από το εικονίδιο "My Telephone" μπορείτε να παρακολουθήσετε την κίνηση της τηλεφωνικής σας σύνδεσης εφόσον έχετε τηλεφωνικό λογαριασμό καταχωρημένο στο όνομα σας.

My-7

Kαθώς επίσης και από το κουμπί "Αναπάντητες" τις αναπάντητες κλήσεις των 7 τελευταίων ημερών. Στην περίπτωση που η κλήση προερχόταν από το τηλεφωνικό δίκτυο του ΕΜΠ ή από το τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ ο αριθμός του καλούντα είναι σύνδεσμος που οδηγεί απευθείας στις αντίστοιχες σελίδες αναζήτησης των υπηρεσιών καταλόγου του ΕΜΠ ή του ΟΤΕ.

My-8

 

Η επιλογή "Mail+Dialup Stats" σας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθείτε την κίνηση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του dialup λογαριασμού σας για τους τελευταίους έξι μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.


Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση για την δημιουργία λίστας ηλεκτρονικά από την επιλογή Αίτηση Δημιουργίας Λίστας στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής.

Στα πεδία Χρήστης (login) και Κωδικός Χρήστη (password) θα πρέπει να δώσει το username και password που του έχει παραχωρηθεί από το Κέντρο Η/Υ. Στο πεδίο Σύντομη περιγραφή του σκοπού της λίστας θα πρέπει να περιγράψει το σκοπό ύπαρξης της λίστας, διαφορετικά η δημιουργία της θα αναστέλλεται έως ότου να ενημερώσει ο χρήστης το Κέντρο Δικτύων για το περιεχόμενό της. Η συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης συνεπάγεται την αποδοχή του  'ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ' .

lists1

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ

Η πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης της λίστας γίνεται από την κεντρική σελίδα της υπηρεσίας επιλέγοντας Διαχείριση Λίστας.  Η πρόσβαση για την εκάστοτε λίστα είναι εφικτή μόνο για τον διαχειριστή της λίστας.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τα στατιστικά της υπηρεσίας είναι ανοιχτά σε όλους από την κεντρική σελίδα της υπηρεσίας επιλέγοντας Στατιστικά-Statistics είναι οργανωμένα ανά μήνα και περιέχουν τα εξής:

 • τον αριθμό των λιστών που είναι ενεργές
 • τον αριθμό των mails που στάλθηκαν στις λίστες
 • τον αριθμό των μελών
 • αναλυτικά τον αριθμό των mails ανά λίστα
 • αναλυτικά τον αριθμό των μελών σε κάθε λίστα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.

Ακόμα μπορείτε να στείλετε e-mail στον υπεύθυνο της υπηρεσίας στην ηλεκ. διεύθυνση lists@noc.ntua.gr


Για τον συγχρονισμό ενός υπολογιστή με την υπηρεσία NTP θα πρέπει να διαθέτετε κάποιο πρόγραμμα - πελάτη NTP (NTP client).

 

Microsoft Windows

 Εάν ο υπολογιστής σας ανήκει σε κάποιο windows domain τότε το ρολόι του συγχρονίζεται αυτόματα με τον WINNT/WIN2000/WIN2003 domain controller.

 Εάν έχετε λειτουργικό σύστημα Windows XP και ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΤΕ σε κάποιο domain, τότε ανοίγοντας το ρολόι του συστήματος (double-click) στην κάτω δεξιά γωνία, και επιλέγοντας την ετικέτα ”Χρόνος Internet (Internet Time)” εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Επιλέγοντας το «Αυτόματος συγχρονισμός…» και έπειτα έναν από τους δυο διαθέσιμους εξυπηρετητές (διακομιστές), επιτυγχάνετε συγχρονισμό του συστήματός σας με τους εξυπηρετητές αυτούς.

 Σημείωση για προχωρημένους: Προκειμένου να μπορέσετε να προσθέσετε τον εξυπηρετητή NTP του ΕΜΠ στην παραπάνω λίστα, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Εκκινήστε τον Registry Editor (Start/Έναρξη > Run/Εκτέλεση, πληκτρολογήστε Regedit)
 2. Πηγαίντε στο HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion DateTime Servers
 3. Κάντε δεξί click στον άδειο χώρο στο δεξί παράθυρο, και επιλέξτε New > String Value
 4. Δώστε ως τιμή το επόμενο διαθέσιμο νούμερο (τυπικά 3, αφού τα 1, 2 αντιστοιχούν στους διαθέσιμους εξυπηρετητές)
 5. Κάντε διπλό click στην νέο τιμή και πληκτρολογήστε ntp.ntua.gr
 6. Κλείστε τον registry editor
 7. Ανοίξτε το ρολόι του συστήματος, επιλέξτε “Χρόνος internet” και στην συνέχεια τον διακομιστή ntp.ntua.gr.

Επίσης, εάν θέλετε να αλλάξετε την συχνότητα συγχρονισμού (1 εβδομάδα), ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Εκκινήστε τον Registry Editor (Start/Έναρξη > Run/Εκτέλεση, πληκτρολογήστε Regedit)
 2. Πηγαίντε στο HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services W32Time TimeProviders NtpClient
 3. Κάντε δεξί click στο SpecialPollInterval, αλλάξτε την Βάση (base) σε Δεκαδική (Decimal).
 4. Έπειτα αλλάξτε την τιμή της συχνότητας στην τιμή που επιθυμείτε (η τιμή εκφράζεται σε δευτερόλεπτα).
 5. Κλείστε τον registry editor

Για όλες τις εκδόσεις των windows μπορείτε πάντα να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε κάποιο NTP συγχρονιστή από την συλλογή TUCOWS.

 

Unix/Linux/BSD

Για υπολογιστές με Unix/Linux/BSD λειτουργικά συστήματα υπάρχουν δύο λύσεις. Η πρώτη είναι να χρησιμοποιήσετε τον ntpd δαίμονα που παρέχεται συνήθως με το λειτουργικό. Οι παράμετροι χρήσης του δαίμονα αλλάζουν από υλοποίηση σε υλοποίηση (το αρχείο παραμέτρων συχνά βρίσκεται στο /etc/ntp.conf) και μπορούν να βρεθούν με χρήση της εντολής “man ntpd”. Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως αυτό που χρειάζεται είναι να δηλωθεί σαν ntp server ο ntp.ntua.gr ή η αντίστοιχη IP 147.102.255.1.

 Ακολουθεί δείγμα του /etc/ntp.conf, αν και αυτό αλλάξει σημαντικά από υλοποίηση σε υλοποίηση:

# sample /etc/ntp.conf file for computers inside the NTUA
# (147.102.x.x / *.ntua.gr) network
server 147.102.255.1
driftfile /etc/ntp.drift

Η δεύτερη λύση είναι να χρησιμοποιηθεί κάποιος ntp client (που συνήθως επίσης παρέχεται με το λειτουργικό), ο οποίος καλείται περιοδικά με μία εγγραφή στο cron:

 0 * * * *   /usr/sbin/ntpdate ntp.ntua.gr > /dev/null 2>&1
 

 Για ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με την υπηρεσία NTP, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: help-data@noc.ntua.gr.


Αμέσως μετά τη δημιουργία του χώρου σας στην υπηρεσία από το ΚΕΔ, λαμβάνετε σχετικό γραπτό μήνυμα στην ηλεκτρονική σας θυρίδα. Το μήνυμα περιλαμβάνει οδηγίες πρόσβασης στο χώρο που δημιουργήθηκε για σας.

FTP

Η πρόσβαση των χρηστών στον αποθηκευτικό χώρο γίνεται μέσω οποιουδήποτε FTP προγράμματος. H είσοδος στο χώρο αυτό γίνεται με χρήση του κωδικού ασφαλείας που σας έχει παραχωρηθεί. Πιο συγκεκριμένα, ορίστε στο FTP πρόγραμμά σας ως εξυπηρετητή (host) το <sitename>.<department>.ntua.gr, και ως στοιχεία σύνδεσης (δηλ. username και password) αυτά που σας έχουμε αποδώσει για τη διαχείριση του περιεχόμενου σας.

PHP

Στην υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα φιλοξενίας δυναμικών ιστοσελίδων που έχουν αναπτυχθεί σε κώδικα PHP.

Η υποστήριξη της γλώσσας PHP σημαίνει, μεταξύ άλλων, πως μπορείτε να δημιουργήσετε τον ιστότοπό σας, αξιοποιώντας κάποιο content management systmen (CMS), που προσφέρεται στο διαδίκτυο ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα και είναι κατασκευασμένο σε γλώσσα PHP. Τέτοιου είδους συστήματα, δηλ. ελεύθερα και ανοιχτού κώδικα, είναι για παράδειγμα τα Drupal, Wordpress και Joomla.

MySQL

Οι δυναμικές ιστοσελίδες έχουν νόημα, τις περισσότερες φορές, σε συνδυαμό με μία βάση δεδομένων, όπου αποθηκεύεται το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του ιστοχώρου σας. Για το λόγο αυτό, εφόσον έχετε αιτηθεί την ενεργοποίηση δυναμικών ιστοσελίδων, κατά τη δημιουργία του χώρου σας από το ΚΕΔ, σας παρέχεται πρόσβαση και σ' ένα σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων. Συγκεκριμένα, δημιουργείται για το site σας μια βάση δεδομένων σ' ένα σύστημα MySQL. Το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL είναι το δημοφιλέστερο συνεργαζόμενο σύστημα με ιστοσελίδες ανεπτυγμένες σε PHP, και όλα τα γνωστά CMS, αν όχι αποκλειστικά, σίγουρα υποστηρίζουν τη χρήση της. Για τη διευκόλυνσή σας, η διαχείριση της βάσης δεδομένων γίνεται μέσαω γραφικού περβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.

 


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Το φωνητικό ταχυδρομείο αποτελεί προαιρετική υπηρεσία. Για την ενεργοποίηση του ο χρήστης πρέπει να υποβάλλει γραπτή ή τηλεφωνική αίτηση στο τμήμα υποστήριξης τηλεφωνικού δικτύου του Κέντρου Δικτύων (210-772-1871).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Αφού πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου, για να συνδεθείτε ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:

Όταν υπάρχουν νέα μηνύματα για κάποιο χρήστη, η λυχνία του πλήκτρου που σημειώνεται με την ένδειξη Voice Mail (το άσπρο πλήκτρο αμέσως πάνω από το πλήκτρο 'Transfer') αναβοσβήνει.

Πατάτε το πλήκτρο αυτό και συνδέεστε με την υπηρεσία του φωνητικού ταχυδρομείου.Διαφορετικά μπορείτε να συνδεθείτε καλώντας τον αριθμό 1010 αν καλείτε από τηλέφωνο εντός Ε.Μ.Π., ή το 210-7721010 αν καλείτε από συσκευή εκτός Πολυτεχνείου.

Μόλις συνδεθείτε πατάτε το πλήκτρο # και προσδιορίζετε τον αριθμό της θυρίδας που θέλετε, ή αν καλείτε από την ίδια τη συσκευή, πατάτε το # για δεύτερη φορά (ο αριθμός της θυρίδας είναι ο ίδιος με τον αριθμό του εσωτερικού σας τηλεφώνου) και τέλος δίνετε κωδικό εισόδου. Ο κωδικός εισόδου την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με το φωνητικό ταχυδρομείο είναι 1 2 3 4. Όταν συνδεθείτε με τη θυρίδα σας την πρώτη φορά θα πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό εισόδου (ο οποίος ορίζεται από το χρήστη) και μετά μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματά σας.

Αφού λοιπόν δώσετε τον κωδικό 1 2 3 4 θα σας ζητηθεί να δώσετε τον δικό σας προσωπικό κωδικό. Πληκτρολογείτε τον κωδικό και μετά #, το σύστημα ζητάει ξανά τον κωδικό σας για επιβεβαίωση.

Όταν τον πληκτρολογήσετε πατάτε # και εκ τότε χρησιμοποιείτε μόνο τον δικό σας κωδικό.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Στη θυρίδα σας περιέχονται δύο κατηγορίες μηνυμάτων: τα νέα μηνύματα (τα οποία δεν έχετε ακούσει ακόμα και τα οποία διαγράφονται αυτόματα μετά από 15 ημέρες) και παλαιότερα μηνύματα που έχετε ενταμιεύσει (τα οποία διαγράφονται αυτόματα μετά από 30 ημέρες). Πατώντας το πλήκτρο 5 ξεκινάτε την ακρόαση της ουράς μηνυμάτων που περιέχει τα νέα μηνύματα (με τα 1 5 ξεκινάτε από το τελευταίο μήνυμα). Για να μεταφερθείτε στα ενταμιευμένα μηνύματα πατάτε τα 1, 9 και 2. Κατά την ακρόαση των μηνυμάτων είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες εντολές:

Μετακίνηση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος
22
Μετακίνηση στο προηγούμενο μήνυμα
15
Μετακίνηση προς τα εμπρός στο τρέχον μήνυμα
4
Μετακίνηση στο επόμενο μήνυμα
5
Διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος
3
Καταγραφή τρέχοντος μηνύματος
7
Προώθηση του τρέχοντος μηνύματος σε άλλη θυρίδα
13
Απάντηση στο τρέχον μήνυμα
17
Ένδειξη ημερομηνίας και ώρας εγγραφής του μηνύματος
8
Αριθμός αποστολέα μηνύματος
14
Ρύθμιση της έντασης του ήχου
18

 

ΜΗΝΥΜΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ

Το ηχητικό μήνυμα που ακούγεται όταν κληθεί ο αριθμός σας, και η κλήση προωθηθεί στο φωνητικό ταχυδρομείο μπορεί να αλλάξει από εσάς, να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Για να ενεργοποιήσετε το μενού χειρισμού του μηνύματος χαιρετισμού δίνετε 4, και έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες εντολές :

Ενεργοποίηση χαιρετισμού
1
Απενεργοποίηση χαιρετισμού
2
Ακρόαση τρέχοντος μηνύματος
5
Ηχογράφηση νέου μηνύματος
6

 

Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης έχετε τις ίδιες δυνατότητες με την ηχογράφηση μηνύματος προς αποστολή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Για να αποστείλετε ένα μήνυμα σε κάποιο άλλο χρήστη του φωνητικού ταχυδρομείου, πατάτε το πλήκτρο 6 και ηχογραφείτε το μήνυμά σας. Επίσης μπορείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα χωρίς να συνδεθείτε με τη θυρίδα σας, πατώντας * μόλις συνδεθείτε με το φωνητικό ταχυδρομείο. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες εντολές:

Τέλος εγγραφής
#
Μετακίνηση προς τα πίσω στην εκφώνηση
2
Μετακίνηση στην αρχή της εκφώνησης
22
Σβήσιμο εκφώνησης
3
Προσωρινή διακοπή / συνέχιση ηχογράφησης:
*

 

Όταν τελειώσετε την εγγραφή περνάτε στη φάση προσδιορισμού του παραλήπτη. Δίνετε τον εσωτερικό αριθμό του παραλήπτη, τον οποίο μπορείτε να ακυρώσετε σε περίπτωση λάθους και να εισάγετε ξανά πατώντας *. Με ## στέλνετε το μήνυμα και με ** ακυρώνετε την αποστολή του.

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Για να τερματίσετε τη σύνδεσή σας με το φωνητικό ταχυδρομείο πατάτε το πλήκτρο 9. Μετά έχετε τρεις δυνατότητες: με το 9 επικυρώνετε την έξοδο σας από την υπηρεσία του voice mail, με το 0 αποσυνδέεστε από τη θυρίδα σας και μπορείτε να συνδεθείτε σε κάποια άλλη, ενώ με το * ακυρώνετε την αίτηση εξόδου και επιστρέφετε στη θυρίδα σας.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ(PASSWORD)

Ο κωδικός εισόδου που σας επιτρέπει τη σύνδεση με τη θυρίδα σας μπορεί να αλλάξει όποια στιγμή θέλετε: πατάτε τα πλήκτρα 1, 6 και 2 και δίνετε τον νέο κωδικό.

ΓΕΝΙΚΑ

Όταν καλείτε έναν αριθμό και δεν απαντά, η κλήση εκτρέπεται μετά από 20'' (5 χτύπους) στο φωνητικό ταχυδρομείο. Ακούτε το μήνυμα χαιρετισμού που έχει ηχογραφήσει ο καλούμενος χρήστης και μετά μπορείτε να αφήσετε το δικό σας μήνυμα, το οποίο μπορεί να έχει διάρκεια έως 2 λεπτά.
Αν θέλετε οι κλήσεις σας να εκτρέπονται αυτόματα στο φωνητικό ταχυδρομείο, χωρίς να κτυπά πρώτα το τηλέφωνό σας, ακολουθήστε τη διαδικασία Άμεσης εκτροπής κλήσεων πατώντας το τρίτο πλήκτρο κάτω από το πλήκτρο 'Program' στον προκαθορισμένο αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου, ο οποίος είναι 1010ΧΧΧΧ, όπου ΧΧΧΧ ο εσωτερικός σας αριθμός.

Τα μηνύματα που λαμβάνει ένας χρήστης μπορούν να ενταμιευθούν αν χρειάζεται να τα ακούσει ξανά στο μέλλον, να απαντηθούν, να κληθεί ο αποστολέας τους, κλπ. Σε κάθε θυρίδα μπορούν να κρατούνται το πολύ 32 μηνύματα, νέα και ενταμιευμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  δεν είναι εξ αρχής ελεύθερη για το χρήστη. Για να να αποκτήσει πρόσβαση στην γραμματοθυρίδα του, θα πρέπει να αποδεχτεί τον κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας, μέσα απο το my.ntua.gr (συνδεόμενος με το username και το password που του έχει αποδoθεί από το κέντρο H/Y), στον mail server mail.ntua.gr. Για να το κάνει αυτό, από την κεντρική οθόνη του my, θα επιλέξει επιλογή 'My Account'--> Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο).

mail_activate

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η πρόσβαση στον mail.ntua.gr και διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να γίνει με διάφορα εργαλεία διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα POP ή IMAP. Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης του λογαριασμού σε κάποιο απο αυτά τα προγράμματα, ορίζετε για "Incoming Mail Server" (ή όπως αλλιώς τυχόν τον αναφέρει το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε) τον mail.ntua.gr και "Outgoing Mail Server" (ή όπως αλλιώς τυχόν τον αναφέρει το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε) τον smtp.ntua.gr ενεργοποιώντας της επιλογές για πιστοποίηση με username και password και ασφαλή σύνδεση (TLS ή SSL) και αντιστοίχως επιλέγετε το πρωτόκολλο που προτιμάτε, POP3 ή IMAP. Το ΚΕΔ προτείνει τη χρήση του πρωτοκόλλου IMAP καθώς αυτό προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες σε σχέση με το POP3. Αν το πρόγραμμα σας ζητήσει την πλήρη email διεύθυνσή σας δίνετε το username@mail.ntua.gr, αντικαθιστώντας με το δικό σας username.

Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα πρόσβασης μέσω Web στη διεύθυνση:

 • https://webmail.ntua.gr/ : secure HTTP σύνδεση για αυξημένο επίπεδο ασφαλείας, χρήσιμη για περιπτώσεις πρόσβασης από δημόσια ή μη επαρκώς ελεγχόμενα δίκτυα.

Η πρόσβαση μέσω Web σίγουρα δεν προσφέρει τις δυνατότητες των κλασσικών προγραμμάτων για email, αλλά είναι επαρκής για όσους δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και προτιμούν μια απλή λύση. Επίσης είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να έχει κανείς πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εύκολα, γρήγορα και κυρίως με ασφάλεια από κάθε σημείο του δικτύου, ιδίως όταν βρίσκεται μακριά από το Πολυτεχνείο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για προβλήματα που αφορούν τη σύνδεσή σας στο δίκτυο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.


Η πρόσβαση στην υπηρεσία επιτρέπεται με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης (username και password), που σας παρέχεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Αμέσως μετά την απόκτηση του κωδικού πρόσβασης, για την ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας πρέπει να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού δικτύου στο τηλέφωνο 210-772-1871 και να ενημερώσετε για την email διεύθυνση που διατηρείτε στο central (username@central.ntua.gr.)

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας για την παρακολούθηση του τηλεφωνικού σας λογαριασμού ακολουθείτε την εξής διαδικασία:

Βήμα 1ο:

Aνοίγετε έναν Web Browser (Internet Explorer ή Netscape) και πληκτρολογείτε την διεύθυνση https://my.ntua.gr/ οπότε ανοίγει το παρακάτω παράθυρο:

phone_charges1

Βήμα 2ο:

Πληκτρολογείτε τον κωδικό που έχετε από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και εμφανίζεται η κεντρική σελίδα του my.ntua.gr

Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου υπάρχει η ένδειξη MyTelephone. Πατώντας το ανοίγει η σελίδα με την κίνηση του τηλεφωνικού σας λογαριασμού.

phone_charges2

Εδώ υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με την τηλεφωνική σας χρέωση των προηγουμένων μηνών επιλέγοντας το μήνα που επιθυμείτε. Για τον τρέχοντα μήνα μπορείτε να ενημερωθείτε για τη χρέωση σας μέχρι και την προηγούμενη ημέρα στις 12:00 το βράδυ.

Προσοχή όταν θέλετε να βγείτε από το my.ntua.gr να χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε το πλήκτρο 

Οι συνδρομητές δεν λαμβάνουν έντυπους λογαριασμούς, παρά μόνο έγγραφη ειδοποίηση στο τέλος του τριμήνου αν έχει προκύψει υπέρβαση.

Σε περίπτωση που δεν φαίνονται τα τηλέφωνα που έχετε στο όνομα σας, ή η χρέωση παρουσιάζει κάποιο σφάλμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.


Στο δίκτυο του Ε.Μ.Π. έχουν οριστεί περιορισμοί που δεν επιτρέπουν τις συνδέσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (τύπου SMTP ), εισερχόμενες και εξερχόμενες, για οποιονδήποτε υπολογιστή που φιλοξενείται εντός αυτού. Σκοπός των περιορισμών αυτών είναι η διαφύλαξη της υπηρεσίας από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, όπως αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας – spamming , επιθέσεις – mail bombing , διάδοση ιών– viruses και συναφούς επικίνδυνου λογισμικού - worms , trojans κ.ο.κ.

Τις συνδέσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (τύπου SMTP ) από και προς το δίκτυο του ιδρύματος έχουν αναλάβει οι τρεις κεντρικοί εξυπηρετητές ηλεκτρ. ταχυδρομείου υπό την ευθύνη του Κέντρου Δικτύων. Τα ονόματά τους είναι achilles.noc.ntua.gr, ulysses.noc.ntua.gr και diomedes.noc.ntua.gr.

Βάσει των παραπάνω, οι εξυπηρετητές ηλεκτρ. ταχυδρομείου που λειτουργούν στα υποδίκτυα του ιδρύματος και καλύπτουν τις ανάγκες των διαφόρων υποπεριοχών πρέπει να χρησιμοποιούν τους τρεις κεντρικούς εξυπηρετητές για να μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρ. ταχυδρομείου από το υπόλοιπο διαδίκτυο.

ΛΗΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Για να μπορεί να λάβει μηνύματα, κάθε τοπικός εξυπηρετητής ηλεκτρ. ταχυδρομείου πρέπει να διαθέτει στην υπηρεσία ονοματολογίας τις κατάλληλες εγγραφές τύπου ΜΧ (MX - Mail Exchange). Για το παράδειγμα η υποπεριοχή noc.ntua.gr έχει τις ακόλουθες εγγραφές τύπου MX:

noc.ntua.gr. IN SOA achilles.noc.ntua.gr. noc.ntua.gr. (
				2002121300 ;Serial yyyymmdd#
				43200 ; Refresh 12 hours
				3600 ; Retry 1 hour
				604800 ; Expire 7 days
				86400 ) ; TTL 24 hours
	IN NS achilles.noc.ntua.gr.
	IN NS ulysses.noc.ntua.gr.
	IN NS diomedes.noc.ntua.gr.
	IN MX 20 diomedes.noc.ntua.gr
	IN MX 20 ulysses.noc.ntua.gr.
	IN MX 20 achilles.noc.ntua.gr.
	IN A 147.102.220.1 

Η συγκεκριμένη υποπεριοχή έχει στις εγγραφές τύπου MX της τους τρεις κεντρικούς εξυπηρετητές ηλεκτρ. ταχυδρομείου του ιδρύματος και επιπλέον έχει μια εγγραφή τύπου Α (Address) που περιέχει την IP διεύθυνση του τοπικού εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ajax.noc.ntua.gr με διεύθυνση 147.102.220.1) έτσι ώστε μηνύματα προς την υποπεριοχή αυτή να καταλήγουν πάντοτε σε αυτόν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Για να μπορεί να στείλει μηνύματα, ο κάθε τοπικός εξυπηρετητής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να ορίζει ως relay mail server ( Smart Host ) τον relay.ntua.gr , ο οποίος αντιστοιχεί στους τρεις κεντρικούς εξυπηρετητές ηλεκτρ. Ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ SENDMAIL (VERSION ≥ 8.13.1)

Ακολουθούν οδηγίες για τη διαμόρφωση του εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποπεριοχή example.ntua.gr.

Απαραίτητα αρχεία που πρέπει να διορθώσει ο διαχειριστής (η θέση τους το σύστημα αρχείων μπορεί να διαφέρει από λειτουργικό σε λειτουργικό):

 • sendmail.mc
 • aliases
 • access
 • local-host-names

Το ακριβές όνομα και η θέση των τριών τελευταίων αρχείων ορίζεται μέσα στο sendmail.mc.

sendmail.mc

define(`ALIAS_FILE',`/etc/mail/aliases')
define(`confDONT_BLAME_SENDMAIL', `Safe,GroupWritableDirPathSafe')
define(`confME_TOO', `True')
define(`confMATCH_GECOS', `True')
define(`confUSERDB_SPEC', `/etc/mail/userdb')dnl προαιρετικό αρχείο
define(`SMART_HOST', `relay.ntua.gr')
define(`confCW_FILE', `-o /etc/mail/local-host-names')
define(`confBIND_OPTS', `WorkAroundBrokenAAAA')
define(`confMAX_MIME_HEADER_LENGTH', `256/128')
define(`confNO_RCPT_ACTION', `add-to-undisclosed')
define(`confPRIVACY_FLAGS', `authwarnings,noexpn,novrfy')
define(`confMAX_MESSAGE_SIZE',20971520) dnl max size of e-mail 20MB

FEATURE(`no_default_msa')
FEATURE(`use_cw_file')
FEATURE(`always_add_domain')
FEATURE(access_db, `hash -o -T<TMPF> /etc/mail/access')
FEATURE(blacklist_recipients)
FEATURE(local_procmail)
FEATURE(mailertable, `hash -o /etc/mail/mailertable') dnl προαιρετικό αρχείο
FEATURE(virtusertable, `hash -o /etc/mail/virtusertable') dnl προαιρετικό αρχείο
	
dnl Uncomment both of the following lines to listen on IPv6 as well as IPv4
DAEMON_OPTIONS(`Name=IPv4, Family=inet')
dnl DAEMON_OPTIONS(`Name=IPv6, Family=inet6')
MASQUERADE_AS(` example .ntua.gr')dnl
FEATURE(`masquerade_envelope')dnl
	
MAILER(smtp)

 Στο αρχείο ότι ακολουθεί το ‘dnl' θεωρείται σχόλιο.Επίσης, προκειμένου να γίνεται τοπική παραλαβή των μηνυμάτων από τους χρήστες του μηχανήματος χρειάζεται να έχει εγκατασταθεί το πακέτο procmail . Μερικές από τις παραπάνω ρυθμίσεις είναι απαραίτητες (π.χ. ο ορισμός της τιμής του SMART _ HOST ως relay.ntua.gr) ενώ άλλες είναι προαιρετικές (π.χ. ο ορισμός της τιμής του MAX _ MESSAGE _ SIZE ).

aliases

Στο αρχείο αυτό δηλώνουμε ψευδώνυμα ή λίστες. Θα ήταν καλό να προσθέσετε τη λίστα staff@example.ntua.gr, με την οποία θα μπορούσε το ΚΕΔ (και όχι μόνο) να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της υποπεριοχής. Παράδειγμα:

staff: user1, user2

access

Στο αρχείο access ορίζουμε τις περιπτώσεις στις οποίες ο εξυπηρετητής πρέπει να δεχθεί να προωθήσει ηλεκτρονικά μηνύματα. Απαραίτητες εγγραφές είναι οι επόμενες:

example.ntua.gr RELAY
147.102.x RELAY
147.102.222 RELAY

όπου 147.102.x το υποδίκτυο του Ε.Μ.Π. στο οποίο βρίσκονται οι υπολογιστές των χρηστών σας. Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε και τα υποδίκτυα του dialup.ntua.gr , dorms.ntua.gr ( dialup.ntua.gr RELAY, dorms.ntua.gr RELAY) ή και ολόκληρο τον χώρο διευθύνσεων του Ε.Μ.Π. (147.102 RELAY ).

local-host-names

Στο αρχείο αυτό προσθέτετε τα ονόματα με τα οποία είναι γνωστός ο εξυπηρετητής σας και στα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα. Προφανώς χρειάζονται και οι αντίστοιχες εγγραφές MX στη ζώνη DNS της υποπεριοχής. Παράδειγμα:

example.ntua.gr
localhost
localhost.example.ntua.gr
test.example.ntua.gr


Αρχικά επισκέπτεστε την σελίδα των ανακοινώσεων που σας ενδιαφέρει, π.χ. την σελίδα των Γενικών Ανακοινώσεων του ΕΜΠ, και επιλέγετε το εικονίδιο που έχει επισημανθεί, όπως στην παρακάτω εικόνα:

rss-m1

 

Φροντίζετε να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Live Bookmarks", και επιλέγετε "Subscribe Now" όπως στην εικόνα που ακολουθεί:

rss-m2

 

Στην συνέχεια εμφανίζεται ένα παράθυρο, στο οποίο δίνουμε ένα όνομα στο rss της σελίδας που θέλουμε να βλέπουμε:

rss-m3

 

Τώρα έχετε εγγραφεί στο RSS feed. Μπορείτε να βλέπετε τα περιεχομενά του ανα πάσα στιγμή επιλέγοντας την εικόνα που έχει δημιουργηθεί:

rss-m4

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για προβλήματα που αφορούν τη σύνδεσή σας στο δίκτυο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.


Οδηγίες για την εγκατάσταση μιας κάρτας διεπαφών ISA/PCI/PCMCIA FAST ETHERNET CARD.

  Σκοπός της σελίδας είναι να καλύψει και τους δύο τύπους προσωπικών Η/Υ Γραφείου (Desktop PCs) αρχιτεκτονικής IBM όπως και αρχιτεκτονικής  Macintosh και  εκτείνεται και στην εγκατάσταση Ethernet προσαρμογέα σε φορητούς προσωπικούς υπολογιστές (notebooks/laptops)

 

 

 1. Υπολογιστές γραφείου ή Desktop Pcs:

-      Αρχιτεκτονικής IBM

Απαραίτητα εργαλεία για την εγκατάσταση του υλικού:

 1. Ένα κατσαβίδι μετρίου μεγέθους .
 2. Ένα αντιστατικό βραχιόλι υπό τη μορφή λωρίδας.
 3. Το εγχειρίδιο βοηθείας του υπολογιστή μας.
 4. Το νέο υλικό προς εγκατάσταση (Ethernet προσαρμογέας), το μαγνητικό μέσο (CD ή δισκέτα) που περιέχει το απαραίτητο λογισμικό για το συγκεκριμένο υλικό (οδηγούς-drivers).
 5. Το εγχειρίδιο χρήσης του νέου υλικού (Ethernet προσαρμογέας)

Προφυλάξεις ασφάλειας:

 1. Για την αποφυγή καταστροφής ζωτικής σημασίας συστατικών του υλικού που υπάρχει στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή λόγω ύπαρξης στατικού ηλεκτρικού φορτίου, θυμηθείτε να συνδέσετε πάντα ένα αντιστατικό βραχιόλι λωρίδας(antistatic strip bracelet) από τον καρπό σας με  το σασί του κουτιού του υπολογιστή ή απλώς να αγγίξετε το σασί της Κεντρικής Μονάδας για την για την εκροή οποιαδήποτε στατικού φορτίου πριν την επαφή σας με το υλικό ή υλικά τα οποία είναι ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό.

(Περιέχουν ολοκληρωμένες διατάξεις οι οποίες είναι ευαίσθητες στο στατικό ηλεκτρικό φορτίο).

 1. Λόγω του ότι οι προδιαγραφές της κεντρικής μονάδας ενός προσωπικού υπολογιστή έχουν σχεδιαστεί για επεμβάσεις μόνο από αρμόδιο τεχνικό προσωπικό, κατά συνέπεια  οποιαδήποτε επέμβαση του χρήστη στο υλικό/λογισμικό της Κεντρικής Μονάδας δεν γίνεται με την ίδια προσοχή σε σύγκριση με την επέμβαση ενός αρμόδιου τεχνικού κατά περίπτωση.

Γι’ αυτό το λόγο:

 • Να είστε προσεκτικοί όσον αφορά τις αιχμηρές άκρες στο περίβλημα που μπορεί να κόψει τα δάχτυλα ή/και τα χέρια σας .
 • Να μην γίνεται ποτέ επέμβαση στο υλικό της Κεντρικής Μονάδας (πρόσθεση/αφαίρεση υλικού ή ακόμη και άνοιγμα του κουτιού της Κεντρικής Μονάδας) κατά την λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας. Κατά τη διαδικασία  ελέγχου υλικού (troubleshooting), πάντοτε να γίνεται προ-έλεγχος  ότι η Κεντρική Μονάδα δεν είναι σε λειτουργία.

 

Βήμα 1ο:  Ανοίγοντας την Κεντρική Μονάδα.

1.      Κατεβάστε το σύστημα (halt-power off) εάν είναι σε λειτουργία.

2.      Απομακρύνετε όλα τα καλώδια σύνδεσης τα οποία συνδέονται σε μέρη της Κεντρικής Μονάδας.

3.      Εντοπίστε τις βίδες οι οποίες συγκρατούν το κέλυφος της Κεντρικής Μονάδας (cover-plate) επάνω στο πλαίσιο και ξεβιδώστε. Συλλέξτε τις αντίστοιχες βίδες και τοποθετήστε τις ξεχωριστά μαζί.

4.      Απομακρύνετε με προσοχή το κέλυφος της Κεντρικής Μονάδας.

Συμβουλή: Λόγω της ανοικτής αρχιτεκτονικής σε επίπεδο υλοποίησης/συγκρότησης του/των  υλικών, μεγάλος αριθμός συστημάτων που κυκλοφορούν στο εμπόριο και ειδικά τα συστήματα τελευταίας γενεάς (παραγωγής υλικού τελευταίου χρόνου ή και 6μήνου) συγκροτούνται σε κουτιά (cases) τα οποία ανοίγουν με μοναδικό τρόπο ο οποίος καθορίζεται από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή το οποίο συνοδεύεται με την κεντρική μονάδα. Χρήσιμο θα είναι να ακολουθήσετε βήμα προς βήμα τις οδηγίες ανοίγματος του κουτιού (case) αν δεν είσαστε σίγουροι ή δεν είναι προφανής ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει το κουτί της Κεντρικής Μονάδας.

 

Βήμα 2ο: Εντοπίζοντας τις σχισμές επέκτασης (Expansion Slots)

 1. Τοποθετήστε το ανοικτό πλαίσιο του κουτιού της Κεντρικής Μονάδας  από τη πλευρά κατά την οποία τα συστατικά (components) της μητρικής κάρτας του συστήματος να φαίνονται από το πάνω μέρος ευδιάκριτα με γυμνό μάτι, όπως ακολουθεί στη παρακάτω φωτογραφία:

 

 

Κοιτάζοντας την μητρική πλακέτα του συστήματος (motherboard), οι σχισμές επεκτάσεως (Expansion Slots) διακρίνονται ως εξής:

 • Σχισμές επεκτάσεως ISA (Industry Standard Architecture): Παλαιότερης τεχνολογίας πρότυπο διεπαφών με χαμηλή χωρητικότητα του διαύλου επικοινωνίας (bus). Πρακτικά διακρίνονται λόγω του μαύρου χρώματος της σχισμής, μεγαλύτερου μεγέθους της σχισμής, και μεγαλύτερου πλάτους των διεπαφών  της σχισμής (slot pins) όπως φαίνεται στις παραπάνω φωτός.
 • Σχισμές επεκτάσεως PCI (Peripheral Component Interconnect): Νεώτερης τεχνολογίας πρότυπο διεπαφών με υψηλότερη χωρητικότητα του διαύλου επικοινωνίας σε σχέση με το πρότυπο ISA.  Πρακτικά διακρίνονται λόγω του άσπρου χρώματος της σχισμής, μικρότερου μεγέθους της σχισμής, και μικρότερου πλάτους των διεπαφών  της σχισμής (slot pins), όπως φαίνεται στις παραπάνω φωτός.

Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο προτύπων (ISA & PCI) είναι ότι το πρότυπο PCI έχει την ικανότητα διαμεταγωγής 64 bits δεδομένων μέσα από το δίαυλο διαμεταγωγής δεδομένων (data bus) ανά περίοδο χρονισμού, ενώ το πρότυπο ISA έχει την ικανότητα διαμεταγωγής της μισής χωρητικότητας δεδομένων στο δίαυλο (32 bits) ανά ίδια περίοδο χρονισμού. Συνεπώς μια σχισμή επεκτάσεως ISA συγκροτείται από 32 διεπαφές μέσω των οποίων ξεχωριστά υλοποιείται η διαμεταγωγή 1bit ανά περίοδο χρονισμού (σύνολο: 32x1bit=32bits), ενώ μια σχισμή επεκτάσεως PCI συγκροτείται από 64 διεπαφές ικανές να διαμετάγουν 1bit ανά περίοδο χρονισμού (σύνολο: 64x1bit=64bits). Για λόγους ιστορίας, είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι το πρότυπο PCI κατά την γέννησή του είχε τον ίδιο δίαυλο διαμεταγωγής δεδομένων με το πρότυπο ISA. (32bits data bus)

 

Βήμα 3ο: Εγκατάσταση του νέου υλικού (PCI Ethernet Adapter)

 1. Κατόπιν ελέγξτε εάν το έλασμα καλύμματος (slot-cover) που βρίσκεται στο πίσω μέρος του σασί στο κουτί είναι καλυμμένο. Αν ναι, απομακρύνετε το έλασμα κάλυψης που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη σχισμή (προσέξτε ότι η αντιστοιχία των σχισμών επέκτασης σε σχέση με τα ελάσματα κάλυψης είναι 1 προς 1) με ένα κατσαβίδι ξεβιδώνοντάς το εάν βιδώνει ή απλά απομακρύνετε το έλασμα πιέζοντας ελαφρά αν είναι μέρος του σασί (πρεσαριστώ). Στη δεύτερη περίπτωση θέλει προσοχή η διαδικασία απομάκρυνσης λόγω του ότι το έλασμα όπως και η κενή θέση του που αφήνει πίσω είναι αιχμηρά θέτοντας έτσι σε κίνδυνο να τραυματίσετε τα χέρια σας. Επιπρόσθετα θέλει προσοχή η προσαρμογή της πίεσης που θα ασκηθεί στο έλασμα γιατί εάν ξεφύγει το αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιείτε (κατσαβίδι), υπάρχει επίσης κίνδυνος να τραυματίσετε ζωτικά συστατικά (components) της μητρικής κάρτας. Μετά την απομάκρυνση του ελάσματος, θα είσαστε έτοιμοι για την τοποθέτηση της κάρτας όπως φαίνεται στη φωτό που ακολουθεί:

 

 1. Στη συνέχεια, τοποθετείστε την PCI κάρτα επέκτασης (στη περίπτωσή μας Ethernet Adapter) στη σχισμή επέκτασης για την οποία έχουμε προ-εργασθεί όπως περιγράφουν τα παραπάνω βήματα. Πιέζουμε προσεκτικά ούτως ώστε να εφαρμόσουν οι διεπαφές της κάρτας (pin-outs) στις διεπαφές της σχισμής (slot-pins).

Επισήμανση: Λόγω του ότι όλα τα συστατικά υλικού (Hardware components) έχουν υλοποιηθεί κάτω από διεθνή πρότυπα δεν υπεισέρχεται λόγος  ασυμβατότητας των υλικών. Επιπρόσθετα, τα επεκτάσιμα υλικά τοποθετούνται μονόδρομα στις αντιστοιχες σχισμές επέκτασης. Σε περίπτωση λοιπόν μη ομαλής τοποθέτησης του υλικού (της PCI κάρτας) στη σχισμή (PCI-slot) μην καταβάλλετε επιπρόσθετη δύναμη ούτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο αιχμηρό εργαλείο για την διευκόλυνση της τοποθέτησης. Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε και εσείς ή και να προκαλέσετε βλάβη σε ζωτικά συστατικά των υλικών.

Απλά ελέγξτε για υπολείμματα ρινισμάτων ή και σκόνης τα οποία ενδέχεται να έχουν συσσωρευτεί λόγω στατικού ηλεκτρισμού στις διεπαφές της σχισμής και στις διεπαφές του υλικού προς εγκατάσταση (κάρτας PCI) και με ένα φυσητήρα πεπιεσμένου αέρα (blower) καθαρίστε τη σχισμή και το σύνδεσμο διεπαφών της κάρτας (pin-connector). Δοκιμάστε να επανατοποθετήσετε το υλικό και όπως θα δείτε θα εφαρμόσει κατάλληλα στη σχισμή χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες.

 1. Πιστοποιείστε τη σωστή στήριξη του υλικού στη σχισμή, παρατηρώντας τη σωστή κάλυψη του ελάσματος πάκτωσης της κάρτας (screw-cover) στη κενή θέση που άφησε πίσω του το έλασμα κάλυψης (slot-cover) και δείτε ότι ταιριάζουν τα σημεία πάκτωσης (υπάρχει σημείο στήριξης μέσω βίδας σε εκείνο το σημείο) όπως φαίνεται στη παραπάνω φωτό. Βιδώστε ασκώντας πίεση προσεκτικά.
 2. Πιστοποιείστε τη σταθερότητα του υλικού. Η κάρτα μετά την πάκτωση (βίδωμα) της δεν θα πρέπει να μετακινείται μέσα στη σχισμή.

 

Βήμα 4ο: Επανατοποθέτηση του κελύφους της Κεντρικής Μονάδας (Cover-plate)

 1. Μετά τη σωστή τοποθέτηση του υλικού και κάνοντας ένα γενικό έλεγχο ότι δεν έχετε αφήσει κάποια επιπρόσθετα εργαλεία ή υλικά μέσα στο κουτί της Κεντρικής Μονάδας (π.χ. κάποιο μικρό κατσαβίδι ή βίδες που δεν χρησιμοποιούνται) επανατοποθετήστε το κέλυφος (cover-plate) ως εξής:

Ακολουθείστε κλείνοντας τη Κεντρική Μονάδα- συμβουλευόμενοι πάντα το εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή – την αντίστροφη διαδικασία ανοίγματος του κουτιού (όπως περιγράφεται στα steps 3-4 του 1ου βήματος  (Βήμα 1ο:  Ανοίγοντας την Κεντρική Μονάδα.).

 1. Κλείστε τη Κεντρική μονάδα καλύπτοντας με το κέλυφος, προσέχοντας πάντα να εφαρμόσει στα σωστά σημεία στήριξης.
 2. Συλλέξτε τις αντίστοιχες βίδες και βιδώστε.
 3. Επανασυνδέστε τα καλώδια σύνδεσης της Κεντρικής Μονάδας τα οποία ήταν συνδεδεμένα πριν από την επέμβαση τοποθέτησης του νέου υλικού.

 

Βήμα 5ο:Εκκίνηση της Κεντρικής Μονάδας. (Booting-up)

 1. Ανοίξτε τη παροχή τροφοδοσίας.
 2. Μετά την εκκίνηση του συστήματος, σε αυτό το σημείο είσαστε έτοιμοι για την εγκατάσταση του λογισμικού το οποίο θα οδηγήσει το συγκεκριμένο υλικό (Ethernet Adapters drivers)

 

-     Υπολογιστές    Αρχιτεκτονικής Macintosh

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία εγκατάστασης σε συστήματα Αρχιτεκτονικής IBM.

 

 1. Φορητοί Υπολογιστές (Laptops/Notebooks)

Απαραίτητα υλικά:

1.      Προσαρμογέας Ethernet τύπου PCMCIA

2.      Tο μαγνητικό μέσο (CD ή diskette) που περιέχει το απαραίτητο λογισμικό για το συγκεκριμένο υλικό (οδηγούς-drivers).

3.      To εγχειρίδιο χρήσης του νέου υλικού (PCMCIA Ethernet adapter)

Προφυλάξεις Ασφαλείας:

 1. Λόγω του ότι οι προδιαγραφές της κεντρικής μονάδας ενός προσωπικού υπολογιστή έχουν σχεδιαστεί για επεμβάσεις μόνο από αρμόδιο τεχνικό προσωπικό, κατά συνέπεια  οποιαδήποτε επέμβαση του χρήστη στο υλικό/λογισμικό της Κεντρικής Μονάδας δεν γίνεται με την ίδια προσοχή σε σύγκριση με την επέμβαση ενός αρμόδιου τεχνικού κατά περίπτωση.

 2. Μην προσπαθήσετε να εισάγετε οτιδήποτε άλλο στην αντίστοιχη σχισμή PCMCIA (PCMCIA-slot) εκτός από το συγκεκριμένο τύπο υλικού (PCMCIA card), διότι υπάρχει κίνδυνος βλάβης του υλικού διάμεσου της σχισμής (hardware interface)

 3. Κατά την απομάκρυνση του υλικού (PCMCIA card) από το μητρικό σύστημα, τοποθετείστε το σε ασφαλές μέρος από υγρασία και σκόνη.

 

Βήμα 1ο: Εγκαθιστώντας τον PCMCIA Ethernet Adapter

 1. Εντοπίστε τις αντίστοιχες σχισμές στο φορητό σύστημα. Αν δεν είσαστε σίγουροι που βρίσκονται, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή που συνοδεύει το σύστημα.

Πρακτικά, τέτοιου τύπου σχισμές (PCMCIA-slots) βρίσκονται πάντοτε μαζί και ανά 2 (η μια πάνω από την άλλη) και πάντα στη δεξιά ή αριστερή πλευρά (ανάλογα με τον κατασκευαστή) του φορητού υπολογιστή. 

 1. Κατά την εισαγωγή της κάρτας επιλέξτε τη πάνω ή κάτω σχισμή, και μην επιχειρήσετε να εισάγετε τη κάρτα ενδιάμεσα. Μπορεί να προξενηθεί βλάβη στο υλικό διάμεσο των σχισμών (PCMCIA Hardware Interface) 
 2. Πιέστε προσεκτικά τη κάρτα μέσα στη σχισμή μέχρι να εφαρμόσει σωστά όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ακολουθεί.

 4.      Σε περίπτωση που ο Ethernet adapter συνοδεύεται από μετατροπέα επέκτασης (Ethernet extension coupler), συνδέστε το μετατροπέα στη κάρτα και ακολούθως το καλώδιο δικτύου στο μετατροπέα.

 

Βήμα 2ο: Εκκίνηση του συστήματος (Booting-up)

 1. Ανοίξτε τη παροχή τροφοδοσίας.
 2. Μετά την εκκίνηση του συστήματος, σε αυτό το σημείο είστε έτοιμοι για την εγκατάσταση του λογισμικού το οποίο θα οδηγήσει το συγκεκριμένο υλικό (PCMCIA Ethernet Adapters drivers)

 


Αρχικά επισκέπτεστε την σελίδα των ανακοινώσεων που σας ενδιαφέρει, π.χ. την σελίδα των Γενικών Ανακοινώσεων του ΕΜΠ.

Στη συνέχεια επιλέγετε το εικονίδειο του RSS όπως στην παρακάτω εικόνα:

rss-i1

 

Επιλέξτε τον σύνδεσμο "Subscribe to this feed" όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα:

rss-i2

 

Στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί "Subscribe":

rss-i3

 

Τώρα έχετε εγγραφεί στο RSS feed. Για να μπορείτε να βλέπετε τα περιεχόμενά του, επιλέγετε View -> Explorer Bar -> Feeds και θα μπορείτε να βλέπετε τις νέες ανακοινώσεις στο πάνελ που ανοίγει στο αριστερό μέρος:

rss-i4

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για προβλήματα που αφορούν τη σύνδεσή σας στο δίκτυο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.


Ανοίγετε την εφαρμογή FileZilla και ακολουθείτε File --> Site Manager:

filezilla-1

 

Πατάτε New Site και τροποποιείται τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

webhosing-1

 

Αφού πατήσετε "Connect", είστε σε ένα περιβάλλον, όπου αριστερά είναι οι φάκελοι του υπολογιστή σας και δεξιά τα διαθέσιμα αρχεία/φάκελοι που έχετε στον δικατυακό σας τόπο.

Για να κατεβάσετε κάτι, απλά το επιλέγετε και πατάτε δεξί κλικ -->Download, ή με "drag and drop" σύρετε το αρχείο/φάκελο στον προορισμό (του δικού σας υπολογιστή) που θέλετε να το σώσετε.

filezilla-3

 

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας, απο κάτω μπορείτε να δείτε την πορεία του download που κάνετε...

filezilla-4

 

Αφού ρυθμίσετε για πρώτη φορά την σύνδεση με τον ftp.ntua.gr, μπορείτε να συνδεθείτε πιο γρήγορα πατώντας πάνω αριστερά στο εικονίδιο με τους υπολογιστές και απευθείας --> sportscenter.

webhosting-2


Ανοίγετε την εφαρμογή FileZilla και ακολουθείτε File --> Site Manager:

filezilla-1

 

Πατάτε New Site και τροποποιείται τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

filezilla-2

 

Αφού πατήσετε "Connect", είστε σε ένα περιβάλλον, όπου αριστερά είναι οι φάκελοι του υπολογιστή σας και δεξιά τα διαθέσιμα αρχεία/φάκελοι που μπορείτε να κατεβάζετε από τον ftp.ntua.gr.

Για να κατεβάσετε κάτι, απλά το επιλέγετε και πατάτε δεξί κλικ -->Download, ή με "drag and drop" σύρετε το αρχείο/φάκελο στον προορισμό (του δικού σας υπολογιστή) που θέλετε να το σώσετε.

filezilla-3

 

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας, απο κάτω μπορείτε να δείτε την πορεία του download που κάνετε...

filezilla-4

 

Αφού ρυθμίσετε για πρώτη φορά την σύνδεση με τον ftp.ntua.gr, μπορείτε να συνδεθείτε πιο γρήγορα πατώντας πάνω αριστερά στο εικονίδιο με τους υπολογιστές και απευθείας --> ftp.ntua.gr.

filezilla-5

 


Ανοίγετε την εφαρμογή FileZilla και ακολουθείτε File --> Site Manager:

filezilla-1

 

Πατάτε New Site και τροποποιείται τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

users_filezilla1

 

Αφού πατήσετε "Connect", είστε σε ένα περιβάλλον, όπου αριστερά είναι οι φάκελοι του υπολογιστή σας και δεξιά τα διαθέσιμα αρχεία/φάκελοι που έχετε στον δικατυακό σας τόπο, όπως στην παρακάτω εικόνα:

users_filezilla3

 

Για να κατεβάσετε κάτι, απλά το επιλέγετε και πατάτε δεξί κλικ -->Download, ή με "drag and drop" σύρετε το αρχείο/φάκελο στον προορισμό (του δικού σας υπολογιστή) που θέλετε να το σώσετε.

filezilla-3

 

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας, απο κάτω μπορείτε να δείτε την πορεία του download που κάνετε...

filezilla-4

 

Αφού ρυθμίσετε για πρώτη φορά την σύνδεση με τον ftp.ntua.gr, μπορείτε να συνδεθείτε πιο γρήγορα πατώντας πάνω αριστερά στο εικονίδιο με τους υπολογιστές και απευθείας --> Noc Test.

users_filezilla4


Αν χρησιμοποιείσετε την μέθοδο Web Login για την πρόσβαση στο Ασύρματο Δίκτυο του ΕΜΠ, ο τρόπος πρόσβασης είναι ίδιος, ανεξάρτητα δηλαδή τι συσκευή διαθέτετε (PC/tablet/smartphone) και τι λειτουργικό σύστημα τρέχει.

Είτε έχετε pc, smartphone, ή tablet, απλά ανοίγετε μία εφαρμογή web client (Internet Explorer / Firefox / Chrome, Safari κτλ) και ζητάτε να προσπελάσετε μία web σελίδα, αντί για την σελίδα που ζητήσατε θα παρουσιαστεί η κάτωθι σελίδα η οποία θα σας ζητάει να κάνετε εισαγωγή στο ασύρματο δίκτυο δίνοντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας.

 

 

Αν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής Κοινότητας θα πρέπει να εισάγετε το username / password που χρησιμοποιείτε και για τις υπηρεσίες mycourses, mail.ntua.gr, my.ntua.gr, δηλαδή αυτά που έχετε πάρει απο το κεντρικό μητρώο του Ιδρύματος (central.ntua.gr).

Αν είστε επισκέπτης και βρίσκεστε στο Ίδρυμα, συμμετέχοντας σε κάποια συναντήση ομάδων εργασίας ή παρουσίαση/εκδήλωση, στην Αίθουσα Τελετών της Διοίκησης ή στις αίθουσες Πολυμέσων & Τηλεκπαίδευσης του κτιρίου Βιβλιοθήκης, μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας με guest κωδικό που ισχύει μόνο για μία ημέρα και μόνο στους χώρους αυτούς. Τον λογαριασμό αυτόν σας τον γνωστοποιεί ο συντονιστής της συνάντησης/παρουσίασης/εκδήλωσης, ο οποίος είναι απαραίτητα μέλος της Πολυτεχνειακής Κοινότητας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παράθυρο που θα εμφανιστεί μετά την εισαγωγή του username/password, θα πρέπει να παραμείνει ανοικτό καθόλη την διάρκεια της χρήσης του ασύρματου δκτύου.


Αρχικά επιλέγετε Tools -> Accounts Settings -> Add Feed Account για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό RSS με την ονομασία "ΕΜΠ Announcements", όπως στην παρακάτω εικόνα:

rss-th1

Και πατάτε Next Και Finish.

Κάνετε δεξί-click πάνω στο νέο account "ΕΜΠ Announcements" που δημιουργήθηκε και επιλέγετε "Subscribe", οπότε ανοίγει ένα παράθυρο:

rss-th2

 

Με σε ένα άλλο παράθυρο τον browser σας επισκέπτεστε την σελίδα των ανακοινώσεων που σας αφορά, π.χ. τις Γενικές Ανακοινώσεις του ΕΜΠ, κάνετε δεξί-click πάνω στο εικονίδιο "RSS FEED" και επιλέγετε "Copy Link Location".

rss-i1

 

Στη συνέχεια επιστρέφετε στο παράθυρο του Thunderbird, που είχατε επιλέξει να κάνετε "Subscribe" και στο πεδίο Feed URL, κάνετε δεξί-click -> Paste τον σύνδεσμο αυτό.

rss-th3

 

Τώρα έχετε εγγραφεί στο RSS feed τα περιεχόμενα του οποίου μπορείτε να δείτε επιλέγοντάς το από την αριστερή στήλη:

rss-th4

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.


Για να ρυθμίσετε το e-mail σας username@mail.ntua.gr, αρχικά εκκινήστε το πρόγραμμα Thunderbird.

Επιλέγετε Tools--> Account Settings--> Account Actions (κάτω αριστερά)--> Add Mail Account.

Στο παράθυρο αυτό βάζετε το όνομα μας όπως θέλετε να το βλέπουν οι άλλοι όταν θα λαμβάνουν e-mails απο εσάς, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το password σας στην περίπτωση που θέλετε να το σώσετε. Επιλέγετε Continue.

email1

 

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγετε Manual Config και διαμορφώνεται τις ρυθμίσεις όπως είναι στις παρακάτω εικόνες.

e-mail3
Περίπτωση σύνδεσης με διακομιστή POP3

 

e-mail4
Περίπτωση σύνδεσης με διακομιστή IMAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν δύο τύποι σύνδεσης με τον διακομιστή εισερχομένης αλληλογραφίας mail.ntua.gr.

 • Η σύνδεση με POP3, κατεβάζει τοπικά στον υπολογιστή μας τα e-mails, το οποίο συστήνεται στις περιπτώσεις που βλέπετε τα e-mails σας ΜΟΝΟ από έναν υπολογιστή. Αν βλέπετε τα e-mails απο διάφορα σημεία (πχ. γραφείο, laptop, tablet, σπίτι) ΔΕΝ συστήνετε το τρόπος αυτός.
 • Η σύνδεση με IMAP, σας δίνει την δυνατότητα να δείτε τα e-mails σας απομακρυσμένα, ανοίγοντας μια σύνδεση απευθείας με τον server. Τα e-mails με τον τρόπο αυτο δεν κατεβαίνουν τοπικά στον υπολογιστή, απ' όπου βλέπετε τα e-mails, αλλά παραμένουν στον δικό μας server. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να παρακολουθείτε την χωρητικότητα της θυρίδας σας, καθώς αν δεν σβήνετε e-mails,  κάποια στιγμή θα γεμίσει η θυρίδας σας και δεν θα μπορείτε να λάβετε άλλα e-mails. Στην χωρητικότητα της θυρίδας σας, συνυπολογίζονται ΟΛΟΙ οι φάκελοι που έχετε (inbox, sent-items, trash κτλ), οπότε για να αδειάσετε χώρο σε αυτήν, θα πρέπει να κάνετε οριστική διαγραφή τους και απο το trash.

Το Κέντρο Δικτύων προτείνει την χρήση του πρωτοκόλλου IMAP λόγω των περισσότερων λειτουργιών που προσφέρει.

 Αφού κάνετε όλες τις ρυθμίσεις, επιλέγετε Done.

 

 


Για την εξυπηρέτηση των χρηστών της κοινότητας που χρησιμοποιούν Windows 7 ή Windows 8 ή Windows 10, διατίθεται από το Κέντρο Δικτύων installer ο οποίος:

 • Κατεβάζει τον τυπικό installer του OpenVPN και τον τρέχει στο σύστημα του χρήστη.
 • Κατεβάζει από το site του ΚΕΔ το κατάλληλο αρχείο ρυθμίσεων για την σύνδεση στην υπηρεσία VPN του ΚΕΔ ΕΜΠ και το τοποθετεί στην κατάλληλη τοποθεσία για χρήση από το λογισμικό OpenVPN.
 • Για την περίπτωση των Windows 8, ενεργοποιεί το κατάλληλο feature των Windows ώστε ο πελάτης του OpenVPN να λειτουργεί σωστά.
 • Για την περίπτωση των Windows 8, θέτει το OpenVPN-GUI να τρέχει σαν administrator και αλλάζει τα compatibility settings του ώστε να αποφεύγονται προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί με την εμφάνιση της εφαρμογής στο systray.

Το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να βρεθεί εδώ.

Ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

 1. Αφού αποθηκεύσετε το πακέτο εγκατάστασης τοπικά (για παράδειγμα στην επιφάνεια εργασίας), θα πρέπει να εκτελέσετε την εγκατάσταση έχοντας δικαιώματα/προφίλ διαχειριστή (administrator) στο σύστημα (Δεξί κλικ στο εικονίδιο του αρχείου εγκατάστασης, Run as Administrator/Εκτέλεση ως διαχειριστής.
 2. Μετά το τέλος της εγκατάστασης, θα πρέπει να εκκινήσετε (για πρώτη φορά) την εφαρμογή openvpn με δικαιώματα διαχειριστή: Δεξί κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής "openVPN GUI" → Run as Administrator.


Σημείωση για χρήστες Windows10: Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows10, μεριμνήστε ώστε να έχετε αποεπιλεγμένες τις 2 τελευταίες επιλογές που χρησιμεύουν μονάχα για Windows 8.

Το Κέντρο Δικτύων παρακαλεί για την επισήμανση προβλημάτων στην διεύθυνση vpn@noc.ntua.gr.


Ένας τρόπος για να κάνετε FTP σε κάποιο server είναι με τη χρήση web browser, όπως οι Microsoft Internet Explorer,  Mozilla, Opera κλπ.

Στο παράδειγμα που σας δίνουμε χρησιμοποιήσαμε τον Internet Explorer αλλά η διαδικασία είναι ίδια για όλα τα προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο.
Για να συνδεθείτε με τον FTP server του Πολυτεχνείου ανοίξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και στη γραμμή διεύθυνσης (Address) του browser πληκτρολογείστε ftp://ftp.ntua.gr
Όταν συνδεθείτε με τον server, θα δείτε μια εικόνα σαν την παρακάτω:
ftp-ie-1

 

Για να μεταβείτε στο γνωστό "παραθυρικό" περιβάλλον, πατάτε ALT--> View-->  "Open FTP site in File Explorer" και ανήγει νέο παράθυρο:

ftp-ie-2

 

Τώρα μπορείτε να δείτε τους φακέλους και τα αρχεία που περιέχει ο ftp server.

Κάνοντας διπλό κλικ σε κάποιο φάκελο, ο browser θα σας μεταφέρει στο φάκελο αυτό και θα σας εμφανίσει τα περιεχόμενά του. Ο φάκελος που κυρίως σας ενδιαφέρει αν κάνετε anonymous FTP είναι ο /pub.

ftp-ie-3Όταν εντοπίσετε το αρχείο που θέλετε να κατεβάσετε, κάνετε διπλό κλικ σε αυτό και σας εμφανίζεται ένα παράθυρο που σας επιτρέπει να κατεβάσετε το αρχείο στον τοπικό σας δίσκο.

ftp-ie-4
 


Εφόσον βρίσκεστε στην ακτίνα δράσης του ασύρματου δικτύου του ΕΜΠ, επιλέξτε το εμφανιζόμενο ασύρματο δίκτυο “eduroam”  ή "ntuax".

Και τα δύο δίκτυα είναι 802.1x, και παρέχουν ασφαλή σύνδεση.

wifi-ios1    wifi-ios3

Στο επόμενο βήμα θα σας ζητήσει να εισάγετε το username και το password και πατάτε "Είσοδος".

Ανάλογα αν συνδεθείτε στο eduroam, ή στο ntuax, θα βάλετε και το username σας όπως παρακάτω:

 

wifi-ios2    wifi-ios4

 

Εφόσον τα εισάγετε σωστά στην επόμενη οθόνη θα δείτε το αντίστοιχο δίκτυο συνδεδεμένο.

wifi-ios7  wifi-ios6

 

Αν κατά την είσοδο σας με τον κωδικό σας δείξει την παρακάτω εικόνα, το οποίο είναι το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί

για την ασύρματης σύνδεση, θα πρέπει να το αποδεχτείτε επιλέγοντας "Αξιόπιστο".

wifi-ios5

 

Μετά την επιτυχημένη σύνδεση οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και δεν θα ξαναζητηθούν,

ενώ η σύνδεση στο συγκεκριμένο δίκτυο θα γίνεται αυτόματα όποτε βρίσκεστε εντός εμβέλειας.

 


Χρήστες συσκευών iOS μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν την επίσημη έκδοση του OpenVPN για iOS που παρέχεται από το OpenVPN project. Το αρχείο ρυθμίσεων για σύνδεση με την υπηρεσία VPN του ΕΜΠ μπορεί να βρεθεί εδώ.

Σημείωση: Η apple συσκευή, ανοίγοντας το αρχείο ρυθμίσεων αυτό (ntua.ovpn), δεν σας αφήνει να το κάνετε import στο OpenVpn. Για να το κάνετε, προτείνουμε να το στείλετε στον εαυτό σας με e-mail. Ανοίγοντας το attachment από το e-mail, η συσκευή αναγνωρίζει ότι έχει κατάληξη .ovpn και σας αφήνει να επιλέξετε "Import with OpenVpn".


Εφόσον βρισκόσαστε στην ακτίνα δράσης των wifi spots, επιλέγετε πατώντας παρατεταμένα το ασύρματο δίκτυο eduroam ή ntuax και στη συνέχεια Τροποποίηση διαμόρφωσης δικτύου.

wifi-android1

 

Συμπληρώνετε τα πεδία σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα :


wifi-android

 

Στην ταυτότητα και στην ανώνυμη ταυτότητα (αν χρειαστεί να το βάλετε ξανά), υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

 • Αν επιλέξατε ntuax, χρησιμοποιείστε το λογαριασμό πρόσβασης που έχετε στο ΕΜΠ (username)
 • Αν επιλέξατε eduroam χρησιμοποιείστε το λογαριασμό πρόσβασης που έχετε στο ΕΜΠ προσθέτοντας το επίθεμα "@ntua.gr", (username@ntua.gr)

και ως password τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης.

Τέλος, πατάμε Σύνδεση.

Σε αυτό το σημείο, η συσκευή μας έχει συνδεθεί με επιτυχία στο “eduroam” ή "ntuax" αντίστοιχα και έχει αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις για μελλοντική χρήση.

 


Για συσκευές android έκδοσης 4.0 ή μεταγενέστερης, είναι δυνατή η σύνδεση στην υπηρεσία VPN με την βοήθεια του κατάλληλου λογισμικού. Καταρχήν, ο χρήστης πρέπει να εγκαταστήσει το OpenVPN for Android που είναι δωρεάν διαθέσιμο στο Play Store. Ακολούθως, το αρχείο με τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία VPN που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων βρίσκεται εδώ. Ο χρήστης πρέπει να έχει το αρχείο αυτό μέσα στην συσκευή του και να το κάνει import μέσα από το OpenVPN for Android.


Αφού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα WS_FTP pro στον υπολογιστή σας εκτελέστε την εφαρμογή κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας σας. Θα σας εμφανιστεί ένα παράθυρο όπως αυτό που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα


 

 

Για να συνδεθείτε με τον FTP server του Πολυτεχνείου ανοίξτε το μενού File, πατήστε Connect και θα δείτε το παρακάτω παράθυρο:Αν πιέσετε το πλήκτρο Create Site θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο για να δημιουργήσετε μια καινούρια σύνδεση.Ακολουθώντας τα βήματα, συμπληρώστε το όνομα της σύνδεσης (για παράδειγμα ftp.ntua.gr), τον φάκελο στον οποίο θέλετε να υπάρχει η συγκεκριμένη σύνδεση και πατήστε Next. Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να επιλέξετε το όνομα του server στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε:Πληκτρολογείστε ftp.ntua.gr και πατήστε και πάλι Next.
Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:Στο βήμα αυτό θα εισάγετε τα στοιχεία σας (username και password) ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση. Τσεκάρετε στη δεξιά στήλη το Anonymous και το Save Account ώστε να κάνετε anonymous ftp και να αποθηκευτεί ο λογαριασμός αυτός από το πρόγραμμα. Για password εισάγετε την προσωπική σας διεύθυνση e-mail και πιέστε το πλήκτρο Finish για να τελειώσει η διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί θα δείτε το λογαριασμό που μόλις δημιουργήσατε, όπως φαίνεται και στην πιο κάτω εικόνα:Αν κάνετε διπλό κλικ στο λογαριασμό αυτό, θα συνδεθείτε με τον ftp server του Πολυτεχνείου. Στην οθόνη σας θα βλέπετε ένα παράθυρο σαν το παρακάτω:Έχετε πλέον συνδεθεί με τον ftp server του Πολυτεχνείου. Στο αριστερό κομμάτι του παραθύρου βλέπετε τους φακέλους και τα αρχεία του προσωπικού σας υπολογιστή και στο δεξί τα αρχεία του ftp server. Μπορείτε κάνοντας διπλό κλικ σε κάποιον φάκελο να δείτε τα περιεχόμενά του. Για να κάνετε download κάποιο αρχείο στον υπολογιστή σας, αφού επιλέξετε το αρχείο αυτό από τον server και τον φάκελο του σκληρού σας δίσκου στον οποίο θέλετε να γίνει η αποθήκευση, πιέστε το αντίστοιχο βέλος, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:Θα ανοίξει ένα καινούριο παράθυρο σαν το παρακάτω, με τίτλο Transfer Manager, από το οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία του downloading (το ποσοστό του αρχείου που έχει κατέβει, πόσος χρόνος απομένει, κτλ.):Ακολουθείστε την ίδια διαδικασία για οποιοδήποτε αρχείο θέλετε να κατεβάσετε. Σημειώστε ότι μπορείτε να κατεβάζετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα.
Μόλις ολοκληρώσετε το downloading των αρχείων που σας ενδιαφέρουν, αποσυνδεθείτε από τον server πατώντας το πλήκτρο Disconnect που βρίσκεται στην μπάρα εργασιών:Ένας άλλος τρόπος για να συνδεθείτε είναι από το μενού File να επιλέξετε Quick Connect. Θα σας εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε τον τύπο της σύνδεσης (anonymous ftp), το username σας και το password:Αφού τα συμπληρώσετε όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα πιέστε το πλήκτρο Go:Αυτά είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να συνδεθείτε με τον ftp server του Πολυτεχνείου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα WS_FTP pro. Για πιο προχωρημένες λειτουργίες της εφαρμογής αυτής μπορείτε να ανατρέξετε στη βοήθεία που προσφέρει το πρόγραμμα, από το μενού Help και επιλέγοντας το είδος της βοήθειας που επιθυμείτε:


Οδηγίες εγκατάστασης

Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε την έκδοση 2.1 (ή νεότερη) του λογισμικού OpenVPN είτε μέσω της διανομής που χρησιμοποιείτε είτε μέσω του πηγαίου κώδικα. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να φροντίσετε η μετάφραση του πηγαίου κώδικα να γίνει με προσθήκη της βιβλιοθήκης συμπίεσης LZO.

Το αρχείο ρυθμίσεων για σύνδεση με την υπηρεσία VPN μπορεί να βρεθεί εδώ.

Οδηγίες χρήσης

 1. Από το directory που έχει τοποθετηθεί το αρχείο ρυθμίσεων να εκτελεστεί η ακόλουθη εντολή σε ένα τερματικό: sudo openvpn ntua.ovpn
 2. Αφού εισάγετε το username και το password, θα εκκινηθεί ο vpn client και θα εγκαθιδρυθεί η σύνδεση στην υπηρεσία, όπως στην παρακάτω εικόνα:

ubuntu_openvpn5

 

Για την επιβεβαίωση της σωστής  λειτουργίας της υπηρεσίας, μπορείτε να ελέγξετε την διεύθυνση IP που έχει ανατεθεί στο σύστημα σας, κατά τη σύνδεση στην υπηρεσία.

 

ubuntu_openvpn4

Όταν ο χρήστης επιθυμεί να διακόψει τη σύνδεση, αρκεί να πατήσει Control-C στο τερματικό, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

ubuntu_ovpn8

 


Ακολουθούν οδηγίες για το πως ένας χρήστης πρέπει να ρυθμίσει το laptop του με Windows 7 ή Vista για να συνδεθεί στο “ntuax”. Οι οδηγίες είναι αντίστοιχες και για τα Windows 8.

 

Αρχικά ρυθμίστε το πρωτόκολλο TCP/IP της ασύρματης κάρτας δικτύου:

Κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο των windows start    κάτω αριστερά στην οθόνη.

Επιλέξτε  Control Panelκαι στην συνέχεια Network and Internet”.  Έπειτα επιλέξτε Network and Sharing Center”. Επιλέξτε το Change adapter settings”. Στη συνέχεια κάντε δεξί κλικ πάνω από το εικονίδιο “Wireless Network Connection”, και επιλέξτε  Properties.

wifi-1

Στο παράθυρο που ανοίγει κάντε διπλό κλικ στο “Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4)”. Επιλέξτε (αν δεν είναι ήδη επιλεγμένα) το “Obtain an IP address automatically” και το “Obtain DNS server address automaticallyκαι πατήστε το OK.

wifi-2

Στην συνέχεια πρέπει να ρυθμιστεί το ασύρματο δίκτυο. Πηγαίνετε στο «Control Panel» του υπολογιστή σας και μετά στα “Network and Internet”, “Manage Wireless Networks”. Εκει θα βρείτε τα ασύρματα δίκτυα που έχουν οριστεί.

wifi-3

Θα πρέπει να ορίσουμε ένα νέο δίκτυο για το “ntuax”. Γιαυτό πατάμε τo κουμπί “Add” και εμφανίζεται το παράθυρο “Manually connect to a wireless network”. Επιλέγουμε το Manually create a network profile”.

wifi-4

   Στην συνέχεια εμφανίζεται το πιο κάτω παράθυρο οπότε και ρυθμίζουμε το προφίλ, έτσι όπως φαίνεται πιο κάτω και πατάμε “Next”.
wifi-5

Το σύστημα θα πρέπει να μας αναφέρει ότι δημιουργήθηκε επιτυχώς το προφίλ, όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα. Τότε μπορούμε να κάνουμε της επιπλέον ρυθμίσεις που χρειάζονται, επιλέγοντας το “Change connection settings”.

wifi-6

Στο παραθυρο που ανοίγει με τις ρυθμίσεις, τις εναρμονίζουμε  με βάση αυτές που βλέπουμε στις ακόλουθες εικόνες.

wifi-7

Η σουίτα ασφαλείας καλό θα είναι να είναι “WPA2-Enterprise” με κρυπτογράφηση AES, που παρέχει την μεγαλύτερη ασφάλεια αυτή τη στιγμή.

Η μέθοδος ταυτοποίησης του χρήστη θα γίνεται μέσω PEAP (Protected EAP) και με MS-CHAPv2 σαν εσωτερικό πρωτόκολο ταυτοποίησης.

wifi-8   wifi-9

Πατώντας το κουμπί “Configure” που είναι δίπλα στο “Secured password (EAP-MSCHAP-v2)” εμφανίζεται το πιο κάτω παράθυρο στο οποίο πρέπει να απενεργοποιήσετε την επιλογή (το checkmark).

wifi-10

Πηγαίνοντας στα “Advance settings” στο TABSecurity”, φαίνονται διάφορες ρυμθμίσεις του 802.1x,όπου τα defaults είναι ικανοποιητικά.

wifi-11  wifi-12

Ετσι ολοκληρώνονται οι ρυθμίσεις για το “ntuax” και μπορούμε πλέον να συνδεθούμε σε αυτό. Από τα ασύρματα δίκτυα, επιλέγουμε το “ntuax” και συνδεόμαστε σε αυτό. Θα πρέπει τότε εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα ζητάει να βάλουμε τα στοιχεία σύνδεσης. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί ένα μικρό popup παράθυρο, όπως στην παρακάτω εικόνα που αναφέρει ότι πρέπει να εισάγουμε επιπλέον στοιχεία (τα στοιχεία σύνδεσης). Μόλις πατήσουμε σε αυτό το popup, θα πρέπει να εμφανιστεί το παράθυρο εισαγωγής των στοιχείων σύνδεσης.

wifi-13  wifi-14

Μόλις βάλουμε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού πρόσβασης που έχουμε στο ΕΜΠ και πατήσουμε Ok, ξεκινάει η διαδικασία ταυτοποίησης.

Αν κάτι δεν πάει καλά, δεν θα γίνει επιτυχημένο login και θα εμφανιστεί το πιο κάτω παράθυρο. Θα πρέπει τοτε να ελέγξουμε το password που έχουμε δώσει (αν είναι σωστό) και τις ρυθμίσεις μας.

wifi-15

Αν η διαδικασία ταυτοποίησης επιτύχει, τότε έχουμε μια επιτυχή σύνδεση.

wifi-16

 

Από την στιγμή που δώσετε τα στοιχεία σας και πατήσετε το “Ok” μπορεί να περάσουν μέχρι και 30 δευτερόλεπτα μέχρι να λειτουργήσει πρακτικά το δίκτυο

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται το μπαλονάκι (εικόνα 14) που σας προτρέπει να κάνετε click για να δώσετε τα στοιχεία σας, δοκιμάστε να κάνετε disable/enable την ασύρματη κάρτα δικτύου ή/και refresh στα ασύρματα δίκτυα που βλέπει ο υπολογιστής.


Κάτω δεξιά στην οθόνη σας, δίπλα στην ώρα, κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο "Network and Sharing Center" (μια οθόνη υπολογιστή) και επιλέγετε το "Open Network and Sharing Center". Εναλλακτικά θα βρεθείτε εκεί επιλέγοντας Start--> Control Panel--> Network and Internet--> Network and Sharing Center.

Ανοίγει το παράθυρο

Εικόνα 1

 

Κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο "Local Area Connection" και επιλέγεται "Properties". Βρίσκεστε εδω:

Eikona_2

επιλέγετε Internet Protocol Version 4 (TCP/IP) και πατάτε "Properties".

Στο παράθυρο που εμφανίζετε ρυθμίζετε το IP που σας έχει δώσει ο διεχειριστής/ helpdesk, και τροποποιείτε ανάλογα:

Eikona_3

Στο παράδειγμα μας το IP του χρήστη είναι το 147.102.43.152 και συνεπώς το Default Gateway είναι το 147.102.43.200

(αλλάζει μόνο το τελευταίο πεδίο της IP σας, βάζοντας το .200).

Οι ρυθμίσεις DNS είναι κοινές, εκτός κι αν σας πει κάτι διαφορετικό ο τοπικός σας διαχειριστής.

Προτείνουμε ακόμη κι αν υπάρχει κάποιος τοπικός DNS Server, ως δεύτερο να βάλετε τον κεντρικό του ΕΜΠ, που είναι ο 147.102.224.243.

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις σας, πατάτε οκ και έχετε τελειώσει.

 


Ανοίγουμε απλά ενα παράθυρο windows explorer, πηγαίνοντας για παράδειγμα Start--> Computer και πάνω στο παράθυρο που έχει Computer, απλά πληκτρολογούμε ftp://sportscenter.ntua.gr

windows-1

Τότε εμφανίζεται ένα pop-up window που ζητάει τους κωδικούς που έχουμε για την σύνδεση μας στον διακτυακό μας τόπο.

windows-2

Εφόσον συνδεθούμε είμαστε στο γνωστό παραθυρικό περιβάλλον, στο οποίο τοποθετείτε αρχεία με copy-paste ή drag and drop.

Ο φάκελος στον οποίο βρίσκεστε είναι ο root του site σας.


Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή στον υπολογιστή σας, εκτελέστε το πρόγραμμα κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας. Το παράθυρο που θα εμφανιστεί είναι το παρακάτω. Για να δημιουργήσετε καινούρια σύνδεση πιέστε το πλήκτρο New FTP Site στην μπάρα εργαλείων:Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα, όπου για password θα δώσετε την προσωπική σας διεύθυνση e-mail.Πιέζοντας το πλήκτρο Connect θα συνδεθείτε με τον server και θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:Στο αριστερό μέρος του παραθύρου βλέπετε τους φακέλους και τα αρχεία του προσωπικού σας υπολογιστή, ενώ στο δεξί αυτά του ftp server του Πολυτεχνείου. Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα του κάθε φακέλου κάνοντας διπλό κλικ σε αυτόν. Για να κατεβάσετε κάποιο αρχείο στον σκληρό σας δίσκο επιλέξτε το αρχείο κάνοντας κλικ στο όνομά του και τον φάκελο του δίσκου σας στον οποίο θέλετε να το αποθηκεύσετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Download από την μπάρα εργαλείων, όπως βλέπετε και στην πιο κάτω εικόνα:Η διαδικασία του downloading θα αρχίσει. Εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της στο κάτω μέρος του παραθύρου, όπου βλέπετε το ποσοστό του αρχείου που έχει κατέβει, πόσος χρόνος απομένει κτλ. Μπορείτε βέβαια να κάνετε download πολλά αρχεία ταυτόχρονα:Όταν ολοκληρώσετε την αποθήκευση των αρχείων που επιθυμείτε, αποσυνδεθείτε από τον server πιέζοντας το πλήκτρο Disconnect που βρίσκεται στην μπάρα εργασιών.Ένας άλλος, πιο γρήγορος τρόπος για να συνδεθείτε είναι πατώντας το πλήκτρο Quick Connect όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:Στο πάνω μέρος του παραθύρου θα εμφανιστεί μια καινούρια μπάρα, όπως βλέπετε πιο κάτω:Συμπληρώστε τον server στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε (ftp.ntua.gr), το username (anonymous) και το password (την προσωπική σας διεύθυνση e-mail). Πατήστε Connect και η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί.

 

Ένας άλλος τρόπος για να συνδεθείτε είναι μέσω της σύνδεσης σε URL (Connect to URL), πιέζοντας το πλήκτρο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:Θα εμφανιστεί το πιο κάτω παράθυρο όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε τη διεύθυνση με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε. Πληκτρολογώντας ftp://ftp.ntua.gr και πατώντας OK η σύνδεση θα επιτευχθεί:Αυτά είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να συνδεθείτε με τον ftp server του Πολυτεχνείου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα CuteFTP Pro. Για πιο προχωρημένες λειτουργίες της εφαρμογής αυτής μπορείτε να ανατρέξετε στη βοήθεία που προσφέρει το πρόγραμμα, από το μενού Help και επιλέγοντας το είδος της βοήθειας που επιθυμείτε:Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία αρωγής χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. - 21:00 μ.μ. για το δίκτυο δεδομένων και δέχεται τις κλήσεις μέσω τηλεφώνου 210 - 772-1861, fax 210 - 772-1866 ή άμεσα στο κτίριο του ΚΕΔ. Ακόμα μπορείτε να στείλετε e-mail στον υπεύθυνο της υπηρεσίας στην ηλεκ. διεύθυνση:ftpadm@noc.ntua.gr


Εκκινείτε το outlook10 και επιλέξτε File--> Info --> Account Settings --> Add and Remove Accounts.

outlook1

 

Στη συνέχεια επιλέγε New και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα. Εκεί επιλέγετε Manually configure server settings or additional server types και Next.

outlook2

 

Στο επόμενο βήμα επιλέγετε Internet E-mail και Next.

outlook5

 

Ακολουθεί η εικόνα που βλέπετε όπου, θα πρέπει να βάλετε ένα όνομα (αυτό που θα φαίνεται όταν αποστέλλετε e-mails), την διευθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τους διακομιστές εισερχόμενης (mail.ntua.gr) και εξερχόμενης αλληλογραφίας(smtp.ntua.gr).

Στο βήμα αυτό επιλέγεται και τον τύπο του διακομιστή Account Type αν είναι POP3 ή IMAP.

Υπάρχουν δύο τύποι σύνδεσης με τον διακομιστή εισερχομένης αλληλογραφίας mail.ntua.gr.

 • Η σύνδεση με POP3, κατεβάζει τοπικά στον υπολογιστή μας τα e-mails, το οποίο συστήνεται στις περιπτώσεις που βλέπετε τα e-mails σας ΜΟΝΟ από έναν υπολογιστή. Αν βλέπετε τα e-mails απο διάφορα σημεία (πχ. γραφείο, laptop, tablet, σπίτι) ΔΕΝ συστήνετε το τρόπος αυτός.
 • Η σύνδεση με IMAP, σας δίνει την δυνατότητα να δείτε τα e-mails σας απομακρυσμένα, ανοίγοντας μια σύνδεση απευθείας με τον server. Τα e-mails με τον τρόπο αυτο δεν κατεβαίνουν τοπικά στον υπολογιστή, απ' όπου βλέπετε τα e-mails, αλλά παραμένουν στον δικό μας server. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να παρακολουθείτε την χωρητικότητα της θυρίδας σας, καθώς αν δεν σβήνετε e-mails,  κάποια στιγμή θα γεμίσει η θυρίδας σας και δεν θα μπορείτε να λάβετε άλλα e-mails. Στην χωρητικότητα της θυρίδας σας, συνυπολογίζονται ΟΛΟΙ οι φάκελοι που έχετε (inbox, sent-items, trash κτλ), οπότε για να αδειάσετε χώρο σε αυτήν, θα πρέπει να κάνετε οριστική διαγραφή τους και απο το trash.

Το Κέντρο Δικτύων προτείνει την χρήση του πρωτοκόλλου IMAP λόγω των περισσότερων λειτουργιών που προσφέρει.

outlook6
Περίπτωση σύνδεσης με διακομιστή IMAP

 

Στη συνέχεια επιλέγετε More Settings. Στην καρτέλα Outgoing Server ρυθμίζετε όπως στην εικόνα:

outlook7

Και στην καρτέλα Advanced όπως παρακάτω. Στο παράδειγμα μας, έχουμε επιλέξει διακομιστή εισερχομένων IMAP.

Αν είχαμε επιλέξει POP3, θα έχει για Incoming server (POP3) Port: 110.

  outlook8

Σημειώστε στο σημείο αυτό ότι η σύνδεση σας τόσο με τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας, όσο και με τον διακομιστή εξερχομένης αλληλογραφίας, γίνεται με πρωτόκολλα ασφαλούς σύνδεσης (SSL και TLS).

Επιλέγετε OK και στο αρχικό παράθυρο Next. Οπότε εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:

outlook9

Εφόσον όλα εχουν ρυθμιστεί σωστά στο τέλος θα δείτε την παρακάτω εικόνα

outlook10


Δημιουργία του λογαριασμού e-mail

Εκκινήστε το πρόγραμμα Outlook 2003.

 

Για τη δημιουργία λογαριασμού e-mail στο Outlook 2003, απαιτούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις: 

Επιλέγουμε Tools και κατόπιν E-mail Accounts

Κατόπιν επιλέγουμε τον τύπο πρωτοκόλλου για τον εξυπηρετητή εισερχόμενης αλληλογραφίας. Το Κέντρο Δικτύων υποστηρίζει τα πρωτόκολλα POP3 και IMAP. Προτείνεται η χρήση του πρωτοκόλλου IMAP λόγω των περισσότερων λειτουργιών που υποστηρίζει.

Στο επόμενο παράθυρο πληκτρολογούμε τα στοιχεία που ζητούνται. Στο πεδίο Incoming mail server βάζουμε mail.ntua.gr και στο πεδίο Outgoing mail server smtp.ntua.gr. Επίσης συμπληρώνουμε τα username,password και εάν θέλουμε ενεργοποιούμε την επιλογή Remember password.

Κάνουμε click στο More Settings και στο παράθυρο που εμφανίζεται πηγαίνουμε στην καρτέλα Outgoing server και ενεργοποιούμε την επιλογή για πιστοποίηση SMTP χρησιμοποιώντας τα ίδια settings με τον εξυπηρετητή εισερχομένης αλληλογραφίας.

Επίσης επιλέγουμε την καρτέλα Advanced και επιλέγουμε κάτω από το πεδίο Outgoing server (SMTP) την επιλογή για ασφαλή κρυπτογραφημένη σύνδεση (SSL).

Το ίδιο προτείνουμε να κάνετε και για τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (IMAP), να επιλέξετε δηλ, την ασφαλή κρυπτογραφημένη σύνδεση (SSL).Η τρέχουσα έκδοση είναι συμβατή με τις εκδόσεις Microsoft Windows XP, Vista και Server 2003. Επιπλέον υποστηρίζονται οι εκδόσεις των 64 bits των παραπάνω.

Αν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows 2000 θα πρέπει να εγκαταστήσετε την προηγούμενη έκδοση του λογισμικού (openvpn-NTUA-2.1f-win2k.exe). Εκδόσεις παλιοτέρες των Windows 2000 δεν υποστηρίζονται.

Προσοχή:Μην χρησιμοποιείτε αυτή την έκδοση, εκτός κι αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι. Αντί αυτής, χρησιμοποιήστε την τρέχουσα έκδοση για Microsoft Windows 7/8/10

Οδηγίες εγκατάστασης

Το Κέντρο Δικτύων προσφέρει το αναγκαίο λογισμικό μαζί με τις απαραίτητες ρυθμίσεις σε ένα εκτελέσιμο αρχείο (installer) έτοιμο για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Tελευταία έκδοση του OpenVPN-NTUA client
για Windows XP, Vista, 7 και Server 2003 (both 32 & 64 bits versions)Αν έχετε ήδη εγκατεστημένη προηγούμενη έκδοση του προγράμματος θα πρέπει να την απεγκαταστήσετε προτού προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης. Ξεκινήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης και ακολουθείστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Στο τρίτο βήμα το πρόγραμμα εγκατάστασης θα σας ζητήσει να διαλέξετε ποια στοιχεία να εγκαταστήσει. Στο σημείο αυτό μπορείτε να επιλέξετε τους τρόπους πρόσβασης στην υπηρεσία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη η ρύθμιση "NTUA UDP configuration" η οποία σας επιτρέπει να συνδέεστε στην υπηρεσία με τη χρήση του πρωτοκόλλου UDP (στην πόρτα 1194). Αυτή είναι και η συνιστώμενη μέθοδος καθώς προσφέρει καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη σταθερότητα.

 

Επιπλέον υπάρχει η ρύθμιση "NTUA TCP configuration" η οποία σας επιτρέπει να συνδέεστε στην υπηρεσία με τη χρήση του πρωτοκόλλου TCP (στην πόρτα 443). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση με την προηγούμενη ρύθμιση λόγω περιορισμών στο δίκτυο από το οποίο συνδέεστε.

 

 

Στο πέμπτο βήμα η εγκατάσταση σταματά και το σύστημα σας ρωτά αν θέλετε να εγκαταστήσετε έναν οδηγό (TAP-Win 32 adapter) ο οποίος δεν είναι εγκεκριμένος από τη Microsoft. Προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εγκατάσταση θα πρέπει να επιλέξετε το "Continue Anyway".

 

Με τη ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων το λογισμικό έχει εγκατασταθεί επιτυχώς στον προσωπικό υπολογιστή σας και μπορείτε πλέον να το χρησιμοποιήσετε. θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας σας (desktop) με το όνομα "openvpn-gui".

Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows XP έχετε τη δυνατότητα να ξεκινάτε το πρόγραμμα openvpn-gui αυτομάτως κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας. Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Vista ή 7 το λειτουργικό δεν επιτρέπει την αυτόματη εκκίνηση προγραμμάτων που χρειάζονται αυξημένα δικαιώματα για λόγους ασφαλείας σύμφωνα με την Microsoft. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ξεκινάτε το πρόγραμμα openvpn-gui κάνοντας double click στο εικονίδιό του.

 

Οδηγίες χρήσης

Μετά την εκκίνηση του προγράμματος εμφανίζεται ένα εικονίδιο στην Taskbar των Windows, δίπλα το ρολόι. Κάνοντας δεξί κλικ σε αυτό μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία επιλέγοντας "Connect", να αποσυνδεθείτε ("Disconnect") ή να δείτε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σύνδεσή σας ("Show Status") ή τυχόν μηνύματα λάθους ("View Log").

 

Η λίστα με τις παραπάνω επιλογές εμφανίζεται αν κατά την εγκατάσταση διατηρήσατε τις επιλεγμένες ρυθμίσεις (συγκεκριμένα τη ρύθμιση "NTUA UDP configuration"). Αν είχατε επιλέξει και τη ρύθμιση "NTUA TCP configuration" τότε θα έχετε δύο επιλογές για τον τρόπο σύνδεσης (ntua-udp και ntua-tcp) όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Επιλέγοντας τη σύνδεση "ntua-udp" συνδέεστε μέσω πρωτοκόλλου UDP στην πόρτα 1194 της υπηρεσίας. Η χρησιμοποίηση της επιλογής ntua-udp είναι προτιμότερη λόγω γρηγορότερης απόκρισης και μεγαλύτερης σταθερότητας. Αν η πρόσβαση μέσω πρωτοκόλλου UDP στην πόρτα 1194 δεν είναι εφικτή από το τοπικό υποδίκτυο στο οποίο βρίσκεστε λόγω δικτυακών περιορισμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "ntua-tcp". Στην περίπτωση αυτή η σύνδεση γίνεται μέσω πρωτοκόλλου TCP στην πόρτα 443 (η πόρτα που χρησιμοποιείται συνήθως για την ασφαλή σύνδεση σε ιστοσελίδες - HTTPS).

 

Όταν επιλέξετε να γίνει σύνδεση το πρόγραμμα θα σας ζητήσει να εισάγετε το username και το password σας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα μηνύματα της διαδικασίας σύνδεσης. Όταν αυτή ολοκληρωθεί με επιτυχία το παράθυρο θα κλείσει και το εικονίδιο στην Taskbar των Windows θα γίνει πράσινο από κόκκινο που ήταν έως τότε.

 

 

Έλεγχος για νεότερες εκδόσεις του λογισμικού

Το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού διασύνδεσης όποτε προκύπτει σχετική ανάγκη. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε αν υπάρχει νεότερη έκδοση από αυτή που έχετε ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή ακολουθώντας το σύνδεσμο "Check for updates" που θα βρείτε στο Start menu→All Programs→OpenVPN.

Θυμηθείτε ότι θα πρέπει να επεγκαταστήσετε την προηγούμενη έκδοση προτού προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης. Αναζητήστε την με το όνομα "OpenVPN...".


Για να συνδεθείτε στο δίκτυο του Πολυτεχνείου με Windows XP, ακολουθείστε τη διαδρομή Start-->Control Panel, όπου υπάρχει ο φάκελος Network Connections όπως φαίνεται στα σχήματα που ακολουθούν:

Ανοίγοντας το φάκελο Network Connections μας εμφανίζεται ο υποφάκελλος με τα ακόλουθα εικονίδια. Κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο Local Area Connection (Περιοχή Δικτύου) και κάνουμε κλικ στην επιλογή Properties (Ιδιότητες), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Θα εμφανίστεί το παράθυρο διαλόγου με τα βασικά δικτυακά στοιχεία (components), ρυθμίζοντας τα οποία επιτυγχάνουμε τη σύνδεση του συστήματός μας στο τοπικό δίκτυο (LAN connection). Επιλέξτε, αν δεν είναι ήδη επιλεγμένο, το πεδίο Internet Protocol (TCP/IP). Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί Properties (Ιδιότητες) που υπάρχει στο Κεντρικό μενού στο ίδιο παράθυρο διαλόγου:

Εμφανίζεται η κάρτα General (Γενικά), όπου είτε επιλέγουμε τη δικτύωση του συστήματός μας μέσω του αυτόματου καθορισμού της ΙΡ διεύθυνσης (Obtain an IP address automatically), είτε μέσω του στατικού καθορισμού της IP διεύθυνσης, που μας έχει αποδοθεί από το Διαχειριστή δικτύου της Σχολής ή από το ΚΕΔ. Στη συνέχεια, εισάγουμε τις λοιπές δικτυακές ρυθμίσεις (Subnet Mask και Default Gateway ), όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

Οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής:   

 1. IP address: 147.102.xxx.yyy               
 2. Subnet mask=255.255.255.0 (χρησιμοποιείται αυτός ο τύπος της μάσκας για  να ρυθμίσουμε οποιαδήποτε μηχάνημα θέλουμε να  προστεθεί στο εσωτερικό δίκτυο του Ε.Μ.Π)
 3. Default Gateway=147.102.xxx.200 όπου xxx=αριθμός υποδικτύου.  

Επίσης, εισάγουμε και τις ρυθμίσεις για τον Πρωτεύοντα και Δευτερεύοντα Διακομιστή Ονοματολογίας (Preferred & Alternate DNS Server ).

Συνήθως ως Πρωτεύοντα βάζουμε τον DNS server της Σχολής και ως  Δευτερεύοντα έναν από τους κεντρικούς DNS servers του δικτύου ή τον 147.102.222.210 ή τον 147.102.222.220. Αν δεν γνωρίζετε τον DNS server της Σχολής σας μπορείτε να δηλώσετε τους δύο κεντρικούς.

Έλεγχος των ρυθμίσεων

Για να ελέγξουμε αν οι ρυθμίσεις που έχουμε αποδώσει είναι σωστές, κάνουμε κλικ στο κουμπί Advanced (Για προχωρημένους) και μας εμφανίζεται η πρώτη καρτέλα διαλόγου με την ένδειξη IP settings (Ρυθμίσεις IP)

Αν επιλέξουμε την καρτέλα διαλόγου με την ένδειξη DNS μας εμφανίζονται οι ρυθμίσεις για τους διακομιστές Ονοματολογίας όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

Αν  θέλουμε να προσθέσουμε κάποιον τοπικό διακομιστή ονοματολογίας (τοπικό DNS server), τότε εισάγουμε τις ρυθμίσεις του μαζί με τις ρυθμίσεις για τους δύο κεντρικούς διακομιστές ονοματολογίας (κεντρικοί DNS servers) του Ε.Μ.Π, πατώντας το κουμπί Add (Προσθήκη) και πληκτρολογώντας την IP διεύθυνση του τοπικού διακομιστή.

Τέλος, αν υπάρχει διακομιστής WINS, τότε και αυτή η ρύθμιση μπορεί να προστεθεί μέσω της ανάλογης καρτέλας διαλόγου όπως φαίνεται παρακάτω:

Παρατηρήσεις:

- Συμβουλευτείτε το Τεχνικό Διαχειριστή Δικτύου του Τομέα σας για τη προσθήκη των ρυθμίσεων όσον αφορά το  διακομιστή WINS.

(IP WINS: 147.102.xxx.ABC όπου xxx=αριθμός υποδικτύου)

- Στην περίπτωση δικτύωσης κάποιου μηχανήματος στο εσωτερικό δίκτυο του Ε.Μ.Π δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένες οι επιλογές Register this connection’s addresses in DNS και Enable LMHOSTS lookup.

- Λόγω της φύσεως του Λειτουργικού Συστήματος Windows XP Professional (όπως και Windows 2000 Professional, Windows NT ver 3.51 και ΝΤ ver 4.0), ενδεχομένως να μην έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα (user’s administration rights) για την απόδοση των συγκεκριμένων δικτυακών ρυθμίσεων. Σε αυτή την περίπτωση χρήσιμο είναι να συμβουλευτείτε το Τεχνικό Διαχειριστή Δικτύου του Τομέα σας.


Δημιουργία του λογαριασμού e-mail

Εκκινήστε το πρόγραμμα Opera.

 

Για τη δημιουργία λογαριασμού e-mail στο Opera, απαιτούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις: 

Αρχικά κάνουμε click στο Read Mail

Από τo κεντρικό μενού του Opera επιλέγουμε mail and chat accounts

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται κάνουμε click στο New και επιλέγουμε πιο πρωτόκολλο (POP , IMAP) θέλουμε για να λαμβάνουμε την εισερχόμενη αλληλογραφία μας. Το Κέντρο Δικτύων προτείνει την χρήση του πρωτοκόλου IMAP μια και έχει περισσότερες λειτουργίες.


Κατόπιν πληκτρολογούμε το ονομά μας και την e-mail διεύθυνσή μας και πατάμε Next

Στο επόμενο παράθυρο πληκτρολογούμε το username και το password μας

 

Κατόπιν στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογούμε το διακομιστή mail.ntua.gr ως incoming mail server και τον διακομιστή smtp.ntua.gr ως outgoing mail server. Στον incoming mail server εάν έχουμε επιλέξει το πρωτόκολλο POP επιλέγουμε το "Leave Messages on Server" ώστε να παραμένουν στον διακομιστή τα μηνύματά μας ακόμη και εάν τα διαβάσουμε. 

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε το λογαριασμό που μόλις δημιουργήσαμε και πατάμε Edit


Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε την καρτέλα Servers και επιλέγουμε στην υποενότητα Outgoing mail server την επιλογή για ασφαλή σύνδεση (TLS) , πληκτρολογούμε τα username και password μας και στο μενού Authentication επιλέγουμε κάποια από τις Plaintext, AUTH LOGIN. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις δύο. Εάν θέλουμε επιλέγουμε και ασφαλή σύνδεση (TLS) και για τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (incoming mail server).Πατάμε OK και κλείνουμε το προηγούμενο παράθυρο. Είμαστε πλέον έτοιμοι να διαβάσουμε τα e-mail μας πατώντας στο κεντρικό μενού του Opera το Mail και μετά Read Mail.


Οι οδηγίες ισχύουν για εκδόσεις του MAC OS X από 10.7 και άνω.

Από το εικονίδιο του δικτύου επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο eduroam ή ntuax.

 • Αν επιλέξετε ntuax στο παράθυρο που εμφανίζεται χρησιμοποιείστε ως username το λογαριασμό πρόσβασης που έχετε στο ΕΜΠ
 • Αν επιλέξετε eduroam στο παράθυρο που εμφανίζεται χρησιμοποιείστε ως username το λογαριασμό πρόσβασης που έχετε στο ΕΜΠ με το επίθεμα @ntua.gr, (π.χ.el99999@ntua.gr)

και ως password τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης.


Χρήστες των:

 • macOS Sierra
 • Mac OS X El Capitan
 • Mac OS X Yosemite
 • Mac OS X Mavericks

προτείνεται να εγκαταστήσουν στο σύστημά τους μια έκδοση του tunnelblick που να υποστηρίζει το λειτουργικό τους σύστημα και μετά να κατεβάσουν το αρχείο ρυθμίσεων για το VPN του ΕΜΠ και απλά να το κάνουν διπλό κλικ.


Εφόσον βρισκόσαστε στην ακτίνα δράσης των wifi spots, επιλέγετε πατώντας παρατεταμένα το ασύρματο δίκτυο eduroam ή ntuax.

wifi-windows_phone1

 

Συμπληρώνετε τα πεδία σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα :

wifi-windows_phone2

 

Στην ταυτότητα και στην ανώνυμη ταυτότητα (αν χρειαστεί να το βάλετε ξανά), υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

 • Αν επιλέξατε ntuax, χρησιμοποιείστε το λογαριασμό πρόσβασης που έχετε στο ΕΜΠ (username)
 • Αν επιλέξατε eduroam χρησιμοποιείστε το λογαριασμό πρόσβασης που έχετε στο ΕΜΠ προσθέτοντας το επίθεμα "@ntua.gr", (username@ntua.gr)

και ως password τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης.

Τέλος, πατάμε Σύνδεση.

Σε αυτό το σημείο, η συσκευή μας έχει συνδεθεί με επιτυχία στο “eduroam” ή "ntuax" αντίστοιχα και έχει αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις για μελλοντική χρήση.